×

Læring

Opdateret 14. november 2016

Læringsenheden varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet (DPSD).

Love og regler gældende for rapporteringssystemet

Sundhedslovens § 198 - 202 i Kapitel 61.

Med hjemmel i sundhedsloven har Patientombuddet udarbejdet Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. og Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.

Du kan også finde lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger, som er med til at præcisere ansvar og procedurer samt sikre ensartethed i sundhedsarbejdet.

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)