Det gode palliative forløb

Del sidens indhold med andre

Et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har klædt medarbejderne bedre på til at støtte borger og pårørende i et forbedret palliativt forløb i eget hjem. De sundhedsfaglige medarbejdere har fået øget viden om palliative indsatser, som de nu bruger i praksis.

Formålet med projektet var at skabe gode palliative forløb i eget hjem for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette skulle gøres gennem opkvalificering i basal palliation af kommunens social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter.  

Borgernes palliative behov er blevet en fast del af de faglige samtaler mellem medarbejderne i hjemmeplejen og medarbejdere på plejecentrene. Medarbejderne har fået flere faglige redskaber. De er fx blevet undervist i lejring som symptomlindring, medicinering i de sidste levedøgn, EORTC-skemaet, der giver rapporterede data fra patienterne, og SPICT-skemaet, der hjælper med tidlig identifikation af palliative behov. 

Opkvalificering af personalet
Alle medarbejdere har svaret på et spørgeskema om deres viden om palliation før og efter opkvalificeringsforløbene. Evalueringerne har overordnet vist, at de sundhedsfaglige medarbejdere har øget deres viden om palliative indsatser, og de enkelte medarbejdere bruger nu deres nye viden i praksis. Medarbejderne oplever, at projektet har forbedret de palliative forløb hos borgerne.  

58% af social- og sundhedshjælperne, og 56% af social- og sundhedsassistenterne har i høj eller meget høj grad oplevet at have fået ny viden og nye kompetencer efter at have deltaget i et AMU-kursus, mens henholdsvis 39% og 42% i nogen grad har oplevet det. 

Andelen af personale, der svarer, at de har al den viden, de skal bruge, eller meget af den viden, de skal bruge, er gået fra 40% før opkvalificeringen til 83% efter opkvalificeringen. 

Også blandt sygeplejerskerne har 49% svaret, at de i høj grad og meget høj grad oplever at have fået ny viden og 54%, at de i høj grad og meget høj grad oplever at have fået nye kompetencer, ud af deres deltagelse. Evalueringen viser også, at to tredjedele af hjemmepleje- og plejecenterenhederne har igangsat nye tiltag, hvor de bruger deres nye viden. 

Baggrund for projektet

Projektets udgangspunkt var, at flere borgere ønskede at dø i eget hjem frem for på sygehuse og hospice. Udgangspunktet førte til spørgsmålet: ”Hvordan flytter man viden fra hospice til kommunen, så flere borgere end patienterne på hospice får glæde af de faglige kompetencer, hospice har”?

Med afsæt i spørgsmålet fandt de tre organisationer, Ringkøbing-Skjern Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, frem til formålet med deres samarbejde: At fremme muligheden for, at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune oplever gode palliative forløb i eget hjem gennem opkvalificering i basal palliation af kommunens social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter. 

Arbejdsgang

Projektet var inddelt i tre faser: 

Afgrænsning: 
Først blev der holdt workshops, hvor de tre organisationer i fællesskab fandt frem til, hvilke palliationsfaglige teorier, metoder og redskaber der var behov for opkvalificering i. Borgere med palliative behov og deres pårørende blev også inviteret ind i processen. 

Opkvalificering: 
I denne fase samarbejdede de tre parter om at organisere opkvalificering af kommunens medarbejdere. Det foregik bl.a. gennem aktiviteter som: 

  • Tredages undervisning i palliation på Anker Fjord Hospice for SOSU-skolernes undervisere. 
  • At inddrage hospice i SOSU-skolernes undervisning af eleverne, bl.a. til at udvikle undervisningsmateriale.
  • Tredages AMU-kursus i palliation til kommunens uddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter. 

Det var SOSU-skolen, der udbød kurset, og hospice blev inddraget i undervisningen.

Kurset bestod bl.a. af palliationsfaglige teorier, metoder og redskaber. Alle sygeplejersker blev tilbudt 12 x 1 times virtuel undervisning i de valgte palliationsfaglige teorier, metoder og redskaber. Den enkelte sygeplejerske vurderede sammen med en leder, hvilke undervisningsgange der var brug for at deltage i for at opnå den nødvendige viden om palliation. 

Implementering: 
Alle hjemmeplejeenheder og plejecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle udvælge minimum én indsats på palliationsområdet, som de ville arbejde med og implementere. Fx ved at indarbejde det i introduktion af nye medarbejdere. SOSU-skolen og Anker Fjord Hospice tilbød i denne fase ekstra undervisning i specifikke palliationsfaglige emner. 

Udfordringer og løsninger

Der er løbende udskiftning af personalet, hvilket betyder, at andelen af medarbejdere, der har deltaget i opkvalificeringsforløbene, falder. De virtuelle undervisningsgange for sygeplejerskerne er derfor blevet optaget og er tilgængelige på kommunens intranet. 

Overskuddet til at engagere sig i projektet har været varierende blandt personale og ledelse i hjemmeplejeenhederne og på plejecentrene. Det var en udfordring og havde indflydelse på arbejdet med de palliative indsatser. Hvor meget projektet har bidraget til borgernes gode palliative forløb, er derfor også varierende fra sted til sted.  

Ressourcer

Der var ansat en projektleder 22 timer om ugen til at koordinere samarbejdet mellem de tre organisationer og planlægge projektet og opkvalificeringsaktiviteterne. Der var udpeget en styregruppe og en projektgruppe, som har truffet beslutninger undervejs. Begge grupper har afholdt 1½ times møde 3-4 gange årligt. 

85% af kommunens social- og sundhedshjælpere og -assistenter, svarende til 440 personer, har været på tredages AMU-kursus. Alle kommunens sygeplejersker blev tilbudt 12 timers virtuel undervisning, som de har kunnet deltage i efter behov.

Alle hjemmeplejeenheder og plejecenterenheder i kommunen har brugt tid på at implementere den selvvalgte palliative indsats.

Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland og foregik fra oktober 2019 til september 2022.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Dorthe Gammelgaard Jensen, leder af Sekretariat og Faglig drift og Udvikling 
Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf.: 99741022 / 20183293
Mail: dorthe.jensen@rksk.dk