Læring og tilsyn

Del sidens indhold med andre

Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ikke stå alene. Det er vores mål, at både de behandlingssteder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge Styrelsen for Patientsikkerhed som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, vi og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter, refleksionspunkter og af tilsynet generelt.

Erfaringer fra tilsyn

2017 var det første år, hvor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen var omfattet af tilsyn. Det har betydet, at det for mange af medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har været nyt at få besøg af tilsynsførende.

Erfaringerne fra tilsynene viser, at der en del steder var basis for at sætte ind med læringsindsatser, særligt inden for områder som sundhedsfaglig dokumentation, journalføring og medicinhåndtering. Men erfaringerne viser også, at tilsynet mange steder har været direkte anledning til lokale læringstiltag, både før, under og efter tilsyn.

Læs erfaringsopsamlinger fra tilsynet

Målepunkter for tilsyn

De målepunkter vi bruger, når vi fører tilsyn med landets behandlingssteder, offentliggør vi her på hjemmesiden med det formål, at både de behandlingssteder, som udvælges til tilsynsbesøg, og de, der ikke gør, kan gennemgå målepunkterne og lære af dem i en lokal kontekst.