Sikkerhedsseler

Del sidens indhold med andre

Fritagelse for brug af sikkerhedssele kan kun fås, hvis der foreligger alvorlige lægelige årsager til dette. Dispensation for brug af sikkerhedssele gives af en læge, normalt den pågældendes egen læge eller en speciallæge. Er lægen i tvivl, kan sagen forelægges Styrelsen for Patientsikkerhed. Se i øvrigt vejledningen.

Attester (PL 16) kan rekvireres hos Praktiserende Lægers Forlag, tlf. 3953 0700. Hvis lægen finder grundlag for, at der kan gives dispensation udfylder lægen en attest i to eksemplarer. Et eksemplar opbevares af lægen, et andet udleveres til patienten, som er forpligtiget til at medbringe det ved kørslen. Der skal ikke sendes kopi af attesten til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fritagelsesperiode

Attesten kan enten udstedes for en nærmere defineret periode, hvis der er tale om en midlertidig lidelse, eller indtil videre, hvis der er tale om en mere stationær lidelse.

Helbredsforhold der kan danne grundlag for dispensation

Ved afgørelse af grundlaget for en eventuel dispensation må det forinden stillingtagen nøje vurderes, om de gener, der anføres ved anvendelse af sikkerhedsseler, er så alvorlige, at de kan opveje den risiko for skade på fører og passager, som dispensationen medfører.

  • Unormale overekstremiteter (arme) eller andre fysiske handicap - kan danne grundlag for dispensation, hvis de medfører vanskelighed ved at fastgøre eller løsne selen, eller hvis køretøjet ikke kan betjenes på forsvarlig måde.
  • Thorax deformiteter (forandringer i brystkassen) - vil kun undtagelsesvis kunne medføre fritagelse.
  • Columna deformiteter (forandringer i hvirvelsøjlen) - kan medføre dispensation, hvis det hindrer selens rette anbringelse eller funktion.
  • Rygsvagheder - kan i almindelighed ikke begrunde en dispensation.
  • Graviditet - kan i almindelighed ikke begrunde en dispensation, men der kan være behov for vejledning i korrekt placering af selen.
  • Colostomi- eller ileostomipatienter - kan, hvis for eksempel 'patienten' er kortlivet og overvægtig, opnå dispensation, hvis selen er generende, når posen er fyldt med tarmindhold. En rullesele vil dog oftest kunne placeres, så den ikke generer.
  • Organisk hjernesygdom - kan danne grundlag for en dispensation.
  • Pacemaker - kan medføre dispensation, hvis selen ikke kan placeres korrekt uden at genere.
  • Psykisk lidelse - for eksempel neuroser eller klaustrofobiske tilstande skal være udtalte for at kunne begrunde dispensation.
  • Ældre personer - der kan ikke dispenseres alene på grund af alder.

Lovgrundlag

I henhold til færdselslovens § 80 skal sikkerhedssele anvendes under kørslen, hvis en siddeplads i bil, trehjulet motorcykel eller trehjulet knallert er forsynet med sikkerhedssele. Der er dog mulighed for dispensation motiveret af alvorlige lægelige årsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt: Vejledning nr. 3 af 4. januar 1993 om dispensation for brug af sikkerhedssele (Til landets læger).

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse af færdselsloven, nr. 38 af 5. januar 2017 (kapitel 12, § 80)

Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v., nr. 324 af 7. april 2006

Vejledning nr. 3 af 4. januar 1993 om dispensation for brug af sikkerhedssele