Nye regler for kørekort til ældre bilister

Del sidens indhold med andre

Fra 1. juli 2017 skal 75-årige bilister ikke længere igennem et lægetjek for fortsat at have lov til at køre almindelig personbil. Samtidig forsvinder de løbende, obligatoriske lægetjek af de ældre bilister. Det skyldes, at et politisk flertal i Folketinget har besluttet at afskaffe de tidligere særregler for ældre bilister.

Der er en forventning om, at lægerne er med de nye regler i højere grad vil skride ind, hvis de kan se, at en patient ikke er egnet til at håndtere et motorkøretøj på betryggende vis.

Det betyder bl.a., at hvis lægen bliver opmærksom på, at en patient udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare ved at føre motorkøretøj, fordi patienten efter lægens vurdering ikke har den nødvendige mentale eller fysiske førlighed hertil, så er lægen forpligtet til at udstede et lægeligt kørselsforbud.

Ofte stillede spørgsmål

Kan andre end egen læge gribe ind?

Det er som udgangspunkt den på ethvert tidspunkt behandlingsansvarlige læge, der må sikre, at der bliver rådgivet om kørsel og eventuelt givet et kørselsforbud, og at oplysningerne om det bliver videregivet til relevante parter, og at det bliver ophævet, når der ikke længere er behov for det.

Bliver et kørselsforbud eksempelvis udstedt under indlæggelse eller ambulant behandling, er det sygehuslægens ansvar at lade informationen om kørselsforbud og stillingtagen til en eventuel senere ophævelse af kørselsforbud gå videre til egen læge.  

Hvad sker op til den 1. juli 2017?

Ældre, der søgte om fornyelse af kørekort før 1. juli, behandles efter de gamle regler. De vil dog ikke blive stillet ringere end personer, der søger efter 1. juli 2017.

Undgår folk med kroniske sygdomme et lægetjek?

Nej. De nye regler gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner for deres kørekort på grund af sygdomme omfattet af kørekortsreglerne. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Er der andre større ændringer?

Der sker flere lempelser med de nye regler, som ligger tættere op af det EU’s kørekortdirektiv end de hidtidige regler.

Bl.a. åbnes der op for, at ansøgere i særlige tilfælde kan få udstedt og fornyet kørekort, selvom de ikke lever op til kravene til syn. Der skal dog være tale om beskedne afvigelser, før det kan komme på tale, at ansøger i givet fald skal gennemføre en øjenlægeundersøgelse samt en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

For gruppe 1-kørekort, som er det kørekort, der kræves til en almindelig bil, er der ikke længere krav til hørelsen.

Indenfor neurologiske sygdomme er der flere lempelser. Bl.a. kan personer med epilepsi nu få kørekort efter et år uden anfald, uanset om de har været i forebyggende behandling eller ej. Der er også lempelser vedrørende diabetes.

Den nye vejledning indeholder et udbygget kapitel om lægemidler og bilkørsel. Der er nu under visse omstændigheder mulighed for at køre bil, hvis man er i behandling med cannabisholdige lægemidler.

Der er gennemført en revurdering af samtlige tidsbegrænsninger på kørekort som følge af helbredsforhold.  Der er færre tidsbegrænsninger end tidligere, og de er nu overensstemmende med EU’s kørekortdirektiv i det omfang, det er reguleret i direktivet.

Hvad hvis lægen har mistanke om demens hos patienten?

Hvis en bilist viser tegn på moderat til svær kognitiv svækkelse, skal lægen sædvanligvis udstede et varigt lægeligt kørselsforbud.

Ved begrundet mistanke om lettere form for demens eller manglende dømmekraft og overblik eller andre funktionsbegrænsninger, uanset om den kognitive test viser tegn på svækkelse eller ej, bør lægen udstede et kørselsforbud, indtil problemstillingen er undersøgt nærmere, og der eventuelt er gennemført en vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

Hvor ofte skal et kørekort fornyes?

Alle kørekort til motorkøretøjer i Gruppe 1 (eks. alm. bil) skal fornyes hvert 15. år. Disse administrative fornyelser kræver ikke lægeattest. Dermed undgår folk mellem 75 og 80 år også at forny kørekortet hvert andet år, og hvert år for folk over 80 år som hidtil. 

Læs mere

Se den nye vejledning om helbredskrav til kørekort