Refusion for behandling købt i udlandet efter danske tilskudsregler

Del sidens indhold med andre

Hvis du har modtaget behandling i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du i nogle tilfælde få dækket de udgifter, som den offentlige sygesikring ville dække i Danmark. Du skal selv lægge ud for behandlingen, men du kan søge om at få penge tilbage når du kommer hjem. Du skal søge hos din kommune eller i din region.

Sådan beregnes refusionen

 • Hvis tilskuddet i Danmark er et fast beløb, som fx ved lægekonsultation, så får du refusion som svarer til dette beløb.
 • Hvis tilskuddet er en procentdel af behandlingens pris, vil denne del blive beregnet på baggrund af prisen for den samme behandling i Danmark.
 • Hvis behandlingen er gratis i Danmark, får du refusion som svarer til det, behandlingen ville koste i Danmark.

Hvis du fx skal behandles på et sygehus, kan du få et tilskud, som svarer til, hvad sygehusbehandlingen ville have kostet i Danmark. Du kan dog ikke få mere i tilskud, end behandlingen rent faktisk har kostet dig. Hvis den behandling, du har købt, er dyrere end i Danmark, skal du selv betale mer-udgiften.

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge tilskud hos din kommune eller din region. Du kan se på dit gule sundhedskort, hvilken kommune eller region du hører til.

Du skal søge hos kommunen, hvis du ønsker refusion for:

 • forebyggende sundhedsydelser, fx sundhedsvejledning, bistand, funktionsundersøgelser og forebyggende helbredsundersøgelser til børn og unge
 • børne- og ungdomstandpleje
 • omsorgstandpleje, specialtandpleje og støtte til tandproteser, hvis du har fået tandskader i forbindelse med en ulykke eller som følge af epileptiske anfald
 • hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • genoptræning, efter du er udskrevet fra et sygehus. Herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • behandling for alkoholmisbrug og lægelig behandling for stofmisbrug

Du skal søge regionen, hvis du ønsker refusion for:

 • hospitalsbehandling, som du er henvist til eller har en forhåndsgodkendelse til
 • ernæringspræparater, som en læge har ordineret
 • briller til børn under 16 år
 • høreapparater til personer over 18 år
 • konsultation hos en speciallæge
 • helbredsundersøgelse til børn i den undervisningspligtige alder hos alment praktiserende læge
 • tandpleje til visse patientgrupper
 • tandbehandling til visse patientgrupper, fx kræftpatienter, der har fået tandskader som følge af strålebehandling eller særligt tilskud til personer med sjældne sygdomme
 • psykologbehandling, hvis du er henvist af en læge
 • behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut, som du er blevet henvist til af en læge
 • forebyggende sundhedsydelser, fx sundhedsvejledning og funktionsundersøgelser
 • hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren.

Dokumentation, du skal vedlægge

Når du sender din ansøgning om refusion til kommunen eller regionen, skal du altid sende korrekt dokumentation med. Ellers kan din ansøgning ikke behandles.

Der kan være forskel på, hvilken dokumentation, du skal vedlægge, så for en sikkerheds skyld bør du tjekke på kommunens, eller regionens hjemmeside.

For det meste skal du vedlægge:

 • regning og kvittering,
 • en beskrivelse af den behandling, du har købt, fx kopi af journalen
 • kopi af en evt. lægehenvisning eller lægeordination

Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse

Hvis din ansøgning handler om refusion af udgifter til hospitalsbehandling, og du ikke har en forhåndsgodkendelse, skal din ansøgning til regionen indeholde følgende:

 • kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling,
 • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente yderligere oplysninger om dine helbreds-forhold m.v., som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning,
 • en beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behandling, som du har modtaget inklusiv dato for din behandling på sygehuset.

Hvis du ikke bor i Danmark, skal du også vedlægge:

 • en kopi af dit særlige sundhedskort
 • oplysning om hvilken konto, du vil have et eventuelt tilskud udbetalt til.

Du kan læse mere på din regions hjemmeside:

Hvis du har købt lægeordineret medicin i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein kan du få refunderet den del, som er tilskudsberettiget i Danmark. Det gælder også, hvis du har købt medicinen over internettet.

Læs mere om medicin købt i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside