Afregning mellem lande

Del sidens indhold med andre

Udgifter til behandling af borgere, der er sygesikret i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien afregnes med deres sygesikring i udlandet. Udgiften i Danmark afregnes på vilkår som for gruppe-1 sikrede borgere, der bor i Danmark. Medarbejdere i regionen eller kommunen indberetter udgifterne i Indberetningsportalen. Du skal som kommunal eller regional medarbejder være oprettet i systemet for at kunne indberette.

Sådan afregnes udgifter, som Danmark har til gode i udlandet

Borgere, der er offentligt sygesikret i andre EU-/EØS-lande, Schweiz eller Storbritannien har ret til behandling på lige fod med gruppe 1-sikrede, når de opholder sig midlertidigt i Danmark eller bor her i landet, men er registreret med sygesikring i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Dokumentation for ret til ydelser er enten et udenlandsk og gyldigt EU-sygesikringskort, britisk sygesikringskort eller erstatningsattest for kortet – eller at de er blevet registreret her i landet af Udbetaling Danmark med sygesikring, enten med en S1 blanket eller elektronisk SED S072. Regningen for behandlingen indberettes af behandlingsstedet i Indberetningsportalen og afregnes derefter via Styrelsen for Patientsikkerhed med det land, hvor borgeren er sygesikret. 

Sygehus-og lægeydelser

 • Behandlingsstedet sender dokumentation for behandlingen af en patient, der er sygesikret i et andet EU/-EØS-land eller Schweiz til regionen eller kommunen.
 • Regionen eller kommunen indberetter regningen i Indberetningsportalen inden for 12 måneder fra udgangen af det halvår, hvor ydelsen blev givet. Se BEK. nr. 564 af 29/04-2015
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vi opkræver beløbet fra det pågældende lands forbindelsesorgan. Se artikel 67 i EU-forordning 987/2009
 • Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister.
 • Medlemslandet refunderer det godkendte beløb til os inden for de gældende tidsfrister.
 • Inden for en måned udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune. 

Pleje- og sundhedsydelser

Grænsearbejdere, pensionister og andre, der har bopæl i Danmark, men er sygesikret til udgift for et andet EU-/EØS-Land eller Schweiz, afregnes via kommunen eller regionen på følgende måde:

 • Udbetaling Danmark opdaterer en oversigt over personer, der har bopæl i Danmark, men sygesikret til udgift for et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.
 • Udbetaling Danmark sender to gange årligt listen til regioner og kommuner.
 • Regionen eller kommunen indberetter regningen i Indberetningsportalen inden for 12 måneder fra udgangen af det halvår, hvor ydelsen blev givet. Se BEK. nr. 564 af 29/04-2015
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vi opkræver beløbet fra det pågældende lands forbindelsesorgan inden for de gældende tidsfrister. Se artikel 67 i EU-forordning 987/2009
 • Medlemslandet kan gøre indsigelser mod kravet inden for gældende tidsfrister.
 • Inden for gældende tidsfrister refunderer medlemslandet godkendte beløb til os.
 • Herefter udbetaler vi beløbet til den pågældende region eller kommune inden for en måned.
 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Portugal
 • Irland
 • Storbritannien  

Hvis regionen eller kommunen har behandlet en patient fra et af de såkaldte afkaldslande, er det en udgift, som afholdes af regionen eller kommunen. 

Det skyldes, at Danmark har indgået en aftale med hver af disse lande om at undlade at afregne udgifter til behandling, der givet under midlertidigt ophold i Danmark eller ved bopæl her i landet. 

Danmark afregner ikke med 

 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Island
 • Portugal
 • Irland
 • Storbritannien 

Danmark har en aftale med disse såkaldte afkaldslande om at undlade at afregne, da de beløb, der skal afregnes mellem landene, går lige op. 

 

Sådan afregnes udgifter til behandling af udenlandske patienter, som Danmark har til gode i udlandet

Danmark afregner ikke med Norge, Sverige, Finland, Island, Portugal, Irland og Storbritannien. Hvis regionen har behandlet en patient fra et af de såkaldte afkaldslandene , er det til udgift for regionen. 

Afregningen mellem de øvrige EU-lande, Lichtenstein og Schweiz foregår sådan

 • Behandlingsstedet eller den praktiserende læge sender dokumentation for behandlingen af en patient fra et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz til regionen.
 • Regionen indberetter regningen i E 125 inden for 12 måneder fra udgangen af halvåret. Hospitalerne indberetter selv. 
 • Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver beløbet fra det pågældende lands EU-forbindelsesorgan.
 • Medlemslandet har mulighed for at gøre indsigelser inden for de gældende tidsfrister (Se EU-forordning 987/09 art. 67)
 • Beløbet refunderes til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden for de gældende tidsfrister
 • Beløbet refunderes fra Styrelsen for Patientsikkerhed til den pågældende region inden for en måned. 

Sådan afregnes plejeydelser og hospitalsindlæggelser som Danmark har til gode i udlandet

Grænsearbejdere og pensionister og andre, der er bosat i Danmark, men forsikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, afregnes via regionen.

Det sker på følgende måde: 

• Udbetaling Danmark opdaterer en oversigt over personer, der er bosat i Danmark, men sygesikret til udgift for et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
• Udbetaling Danmark sender listen til regionen
• regionen indberetter regningen i E 125 inden for 12 måneder fra udgangen af halvåret
• Regningen frigives til Styrelsen for Patientsikkerhed
• Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver beløbet inden for de gældende tidsfrister (Se EU-forordning 987/09 art. 67)
• Medlemslandet har mulighed for at komme med indsigelser  
• Beløbet refunderes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
• Beløbet refunderes ti den pågældende region inden for en måned. 
 

Regler og grundlag

EU-forordningerne:
 • EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (grundforordningen)
 • EU-forordning 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (gennemførelsesforordningen)
 • Bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten