Adgang til behandling i Danmark

Del sidens indhold med andre

Muligheden for frit at kunne købe varer og tjenesteydelser mellem EU-landene er et af de grundlæggende principper i EU-samarbejdet.

Som borger i et EU/EØS-land kan du i mange tilfælde få offentligt tilskud til behandling i et andet EU/EØS-land end dit hjemland.

Reglerne om adgang til at købe offentlige og private behandlinger i Danmark berører ikke din ret til at modtage nødvendig offentlig behandling i Danmark, hvis du bliver syg eller kommer til skade under et ophold her i landet.

Har jeg adgang til behandlinger i Danmark?

Hvis du er dækket af en offentlig sygeforsikring i et andet EU/EØS-land, har du adgang til at søge offentlige behandlinger i Danmark.

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er dækket af en offentlig sygeforsikring. Dokumentation kan fx være dit EU-sygesikringskort.

Hospitalsbehandling i Danmark

Offentlige hospitaler i Danmark kan tilbyde dig behandling mod betaling. Du skal dog have en henvisning fra en læge før hospitalet kan tage stilling til, om de kan tilbyde dig udredning/behandling på hospitalet. En henvisning kan også gives af andre autoriserede sundhedspersoner og myndigheder. Du kan finde nærmere oplysning herom på de enkelte regioners hjemmeside.

De offentlige hospitaler i Danmark drives af de fem regionsråd. Du kan finde de offentlige hospitaler i Danmark på regionernes hjemmeside.

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Regionen skal senest otte hverdage efter, at de har modtaget din henvisning til undersøgelse/behandling på et hospital, oplyse dig om dato og sted for undersøgelse/behandling.

Hvis et hospital af kapacitetsmæssige grunde må afvise at modtage dig, fx fordi der er lang ventetid på behandlingen, og andre patienter derfor vil blive tilsidesat, skal regionen give dig besked herom inden for samme frist.

Regionen kræver den samme betaling for din undersøgelse/behandling på hospitalet, som hvis de modtog en dansk sikret patient til undersøgelse/behandling. Hvis der er brug for en tolk i forbindelse med din undersøgelse, kan regionen derudover opkræve udgiften til tolken hos dig.

Regionen skal oplyse dig om betaling for undersøgelse og behandling før du kommer til undersøgelse på hospitalet. Betalingen opgøres og afkræves i forbindelse med eller umiddelbart efter, at du er blevet undersøgt/har modtaget behandling på hospitalet.

Regionen kan kræve, at du betaler et depositum, eller at du stiller kaution for rettidig betaling.

Oplysninger om ventetider til behandling på et offentligt hospital i Danmark kan findes her

På regionens hjemmeside kan du se, om der af kapacitetsmæssige årsager er lukket for adgangen til visse behandlinger på regionens hospitaler.

Behandling på private hospitaler eller private klinikker i Danmark

Behandling på private hospitaler tilbydes flere steder i Danmark. På internettet finder du flere informationer om, hvilke behandlinger det enkelte hospital tilbyder.

Undersøgelse og behandling kan også tilbydes hos en række autoriserede sundhedspersoner i Danmark, fx hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl.

Disse sundhedspersoner er i vidt omfang privatpraktiserende i Danmark. Det betyder, at du selv må tage kontakt til den enkelte sundhedsperson og høre nærmere om muligheden for, at han/hun kan modtage dig til undersøgelse og eventuel behandling, og hvilke vilkår, fx  betaling, der gælder.

Det private hospital eller den privatpraktiserende sundhedsperson skal tilbyde dig undersøgelse/behandling til samme pris og på samme vilkår, som gælder for en dansk patient i en tilsvarende helbredssituation.

Andre offentlige behandlinger i Danmark

Regioner og kommuner i Danmark kan mod betaling tilbyde adgang til en række offentlige behandlinger, fx:

 • almindelig tandpleje til børn og unge under 18 år eller specialiseret (regional) tandpleje til børn og unge med særlige tandproblemer (odontologiske lidelser),
 • sygepleje i hjemmet (efter henvisning fra en læge),
 • kommunal fysioterapi (efter henvisning fra en læge),
 • genoptræning efter udskrivning fra et hospital, hvor en læge har konstateret, at du har et behov for genoptræning,
 • kommunal alkoholbehandling udført af autoriserede sundhedspersoner,
 • lægelig behandling af stofmisbrug.

Der kan være begrænset adgang til regionens eller kommunens sundhedstilbud af kapacitetsmæssige årsager, fx hvis der er en lang ventetid på en bestemt behandling, og andre patienter derfor vil blive tilsidesat.

På regionens eller kommunens hjemmeside kan du se, om der af kapacitetsmæssige årsager er lukket for adgangen til de behandlinger, du søger.

Du skal kontakte regionen eller kommunen for at få nærmere information om de enkelte ydelser og om muligheden for, at du eller dit barn kan blive undersøgt/behandlet.

Hvad koster min behandling?

Regionen eller kommunen kræver den samme betaling for at behandle dig eller dit barn, som hvis de modtog en dansk sikret person i behandling.

Som udgangspunkt beregnes prisen efter takster, der bruges, når en person, bosat i én region eller kommune, får behandling i en anden. Vil du kende prisen på præcis den behandling, du søger i Danmark, kan du kontakte patientkontoret i regionen (det nationale kontaktpunkt).

Derudover kan regionen eller kommunen opkræve udgifter til en tolk, hvis der er nødvendigt at benytte tolkebistand i din eller dit barns behandling. Du skal informeres om prisen for en behandling eller alternativt kriterierne for at fastsætte prisen, inden du begynder behandlingen.

Betalingen opgøres og afkræves i forbindelse med eller umiddelbart efter, at du har modtaget behandling. Du kan blive bedt om at lægge et depositum eller stille kaution for rettidig betaling.

Skal jeg bruge en henvisning?

Ja, hvis du ønsker behandling på et offentligt hospital, eller du søger en anden offentlig behandling i Danmark, hvortil der stilles krav om, at du skal være henvist fra en læge eller tandlæge til behandlingen, skal du have en henvisning udstedt af en læge eller tandlæge i dit hjemland eller i et andet EU/EØS-land.

En henvisning til hospitalsbehandling kan i visse tilfælde også gives af andre autoriserede sundhedspersoner og myndigheder. Du kan finde nærmere oplysning herom på de enkelte regioners hjemmeside.

I enkelte tilfælde stilles særlige krav til en henvisning, fx at den er udstedt af en speciallæge inden for et givet speciale. Spørg regionen om den behandling, du ønsker, kræver en særlig henvisning.

Hvordan ved jeg om en sundhedsperson er autoriseret i Danmark?

I Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige register er det muligt at finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation, dvs. godkendelse. Du kan altså slå op i registeret og kontrollere om den enkelte sundhedsperson er autoriseret eller om sundhedspersonen fx er sat under tilsyn.

Om køb af medicin i Danmark

Receptpligtig medicin og nogle typer håndkøbsmedicin kan kun købes på et apotek.

Anden håndkøbsmedicin, naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater kan købes i mange andre butikker, fx supermarkeder, materialister og kiosker.

Se mere om køb af medicin i Danmark her

Hvor kan jeg klage over en behandling?

Hvis du har været udsat for en fejl eller er blevet forkert behandlet på et offentligt sygehus, et privathospital, hos en læge eller hos en anden behandler i sundhedsvæsenet, kan du indgive din klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan også klage over fx mangelfuld information, manglende samtykke fra dig som patient og brud på tavshedspligten.

Se mere om dine klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hvor kan jeg søge erstatning, hvis jeg bliver fejlbehandlet?

Hvis du mener, at du er påført en skade som følge af en behandling på et offentligt sygehus, et privathospital, hos en privatpraktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Patienterstatningen afgør, om der kan gives erstatning. Patienterstatningen behandler også sager om erstatning som følge af en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin.

Hvis du er uenig i den afgørelse, Patienterstatningen træffer, kan du indgive en klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientklager. Det er herefter Ankenævnet for Patienterstatningen, der træffer en afgørelse.

Se mere om erstatning på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hvor kan jeg få patientvejledning?

Du kan få flere informationer om din adgang til behandlinger i Danmark, om dine rettigheder som patient i Danmark og om de overordnede kvalitetsmæssige standarder i den danske patientbehandling ved at kontakte en patientvejleder i den region, hvor du ønsker behandling i Danmark.

Patientvejlederne kan bl.a.:

 • hjælpe dig med at finde ud af, om en bestemt sundhedsperson er autoriseret i Danmark
 • hjælpe dig med at få information om et hospitals tilgængelighed for handicappede,
 • hjælpe dig og din sygeforsikring med at forstå den danske regning, du har modtaget.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster min behandling?

Regionen eller kommunen kræver den samme betaling for at behandle dig eller dit barn, som hvis de modtog en dansk sikret person i behandling.

Derudover kan regionen eller kommunen opkræve udgifter til en tolk, hvis der er nødvendigt at benytte tolkebistand i forbindelse med din eller dit barns behandling. Du skal informeres om prisen for en behandling eller alternativt kriterierne for at fastsætte prisen, inden du begynder behandlingen.

Betalingen opgøres og afkræves i forbindelse med eller umiddelbart efter, at du har modtaget behandling. Du kan blive bedt om at lægge et depositum eller stille kaution for rettidig betaling.

Skal jeg bruge en henvisning?

Ja, hvis du ønsker behandling på et offentligt hospital, eller du søger en anden offentlig behandling i Danmark, hvortil der stilles krav om, at du skal være henvist fra en læge eller tandlæge til behandlingen, skal du have en henvisning udstedt af en læge eller tandlæge i dit hjemland eller i et andet EU/EØS-land.

En henvisning til sygehusbehandling kan i visse tilfælde også gives af andre autoriserede sundhedspersoner og myndigheder. Du kan finde nærmere oplysning herom på de enkelte regioners hjemmeside.

I enkelte tilfælde stilles særlige krav til en henvisning, fx at den er udstedt af en speciallæge inden for et givet speciale. Spørg regionen om den behandling, du ønsker, kræver en særlig henvisning.

Hvordan ved jeg om en sundhedsperson er autoriseret i Danmark?

Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige register er det muligt at finde oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation, dvs. godkendelse. Du kan altså slå op i registeret og kontrollere om den enkelte sundhedsperson er autoriseret eller om sundhedspersonen fx er sat under tilsyn.

Om køb af medicin i Danmark

Receptpligtig medicin og nogle typer håndkøbsmedicin kan kun købes på et apotek.

Anden håndkøbsmedicin, naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater kan købes i mange andre butikker, fx supermarkeder, materialister og kiosker.

Se mere om køb af medicin i Danmark her

Hvor kan jeg klage over en behandling?

Hvis du har været udsat for en fejl eller er blevet forkert behandlet på et offentligt sygehus, et privathospital, hos en læge eller hos en anden behandler i sundhedsvæsenet, kan du indgive din klage til Styrelsen for Patientklager. Du kan også klage over f. eks. mangelfuld information, manglende samtykke fra dig som patient og brud på tavshedspligten.

Se mere om dine klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hvor kan jeg søge erstatning, hvis jeg bliver fejlbehandlet?

Hvor kan jeg søge erstatning, hvis jeg bliver fejlbehandlet?

Hvis du mener, at du er påført en skade som følge af en behandling på et offentligt sygehus, et privathospital, hos en privatpraktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Patienterstatningenen afgør, om der kan gives erstatning. Patienterstatningen behandler også sager om erstatning som følge af en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin.

Hvis du er uenig i den afgørelse, Patienterstatningen træffer, kan du indgive en klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er herefter Ankenævnet for Patienterstatningen, der træffer en afgørelse.

Se mere om erstatning på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hvor kan jeg få patientvejledning?

Du kan få flere informationer om din adgang til offentlige behandlinger i Danmark, om dine rettigheder som patient i Danmark og om de overordnede kvalitetsmæssige standarder i den danske patientbehandling ved at kontakte en patientvejleder (se højre spalte) i den region, hvor du ønsker behandling i Danmark.

Patientvejlederne kan bl.a.:

 • hjælpe dig med at finde ud af, om en bestemt sundhedsperson er autoriseret i Danmark
 • hjælpe dig med at få information om et hospitals tilgængelighed for handicappede,
 • hjælpe dig og din sygeforsikring med at forstå den danske regning, du har modtaget.