×

Tvangs­foranstaltninger i psykiatrien

Opdateret 7. maj 2013

Psykiatriloven (lov om anvendelse af tvang i psykiatrien) fastsætter regler om patienters rettigheder i forbindelse med anvendelse af tvang på psykiatriske afdelinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver myndigheder og sygehuse om formået med og anvendelse af det regelsæt, der er udstedt i medfør af psykiatriloven.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven)

Bekendtgørelse nr. 1338 af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse nr. 1340 af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

Bekendtgørelse nr. 1343 af 2. december 2010 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse nr. 1339 af 2. december 2010 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

Bekendtgørelse nr. 1341 af 2. december 2010 om patientrådgivere

Bekendtgørelse nr. 1493 af 14. december 2006 om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger

Vejledning nr. 9713 af 20. december 2011 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien, herunder registrering af foranstaltninger over for mindreårige) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Vejledning nr. 9427 af 20. januar 2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger 

Se også

Styrelsen for Patientsikkerhed har i brev af 9. juli 2008 på konkret foranledning vurderet forhold ved anvendelse af tvangsforanstaltninger

Rapporter

Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008, 2010

Udredning om tvangsforanstaltninger i psykiatrien, 2009

Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom, 2009