×

Informeret samtykke

Opdateret 27. marts 2009

Information af patienter og deres samtykke til undersøgelse og behandling er et fundamentalt grundlag for læge-patientforholdet.

Patientens samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, og patienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Sundhedsloven beskriver hvordan og om hvad, sundhedspersonen skal informere.

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og skal journalføres i patientjournalen.

Patienten har også ret til ”ikke at vide”. Det kræver en utvetydig tilkendegivelse fra patienten om, at han/hun ikke ønsker at blive informeret.

Mindreårige

En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning, men beslutningskompetencen ligger hos den 15-17-årige.

Denne regel tilgodeser såvel den unges selvbestemmelsesret som forældrenes pligt til at yde omsorg.

Er en patient under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke.

Varigt inhabile patienter

Hvis en patient varigt ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan informeret samtykke til behandling gives af patientens nærmeste pårørende eller en værge. De pårørende eller en værge skal have information i det omfang, det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den konkrete situation.

Lovgivning

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. (nr. 509 af 13. maj 2018)

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske (nr. 562 af 30. maj 2017)

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. (nr. 161 af 16. september 1998)

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (nr. 9374 af 29. maj 2018)

Vejledning om fravalg af livforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (nr. 9375 af 29. maj 2018)