×

Aktindsigt i patientjournal

Opdateret 11. juli 2014

Som patient, hvis journal opbevares hos Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning, har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi, når du er fyldt 15 år.

Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen.

Ved henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning skal du oplyse eget navn, CPR-nummer samt navn og adresse på den sundhedsperson, der har afleveret journalen.

Som patient kan du også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

Forældremyndighedshaver

Som forældremyndighedshaver til børn under 18 år har du normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler. Adgangen til aktindsigt kan dog begrænses, hvis:

  • forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige
  • det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Klage- og erstatningssager

I forbindelse med for eksempel klage- og erstatningssager kan der gives aktindsigt efter nærmere vurdering.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om sundhedsloven, kapitel 8: Aktindsigt (nr. 913 af 13. juni 2010)

Vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger (nr. 155 af 14. september 1998)

Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling (nr. 664 af 14. september 1998)