×

Aktindsigt i patientjournal

13. marts 2009, Opdateret 11. juli 2014

Patienter, der er fyldt 15 år, har ret til at få aktindsigt i deres patientjournaler.

Forældremyndighedshaverne til børn under 18 år har desuden normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler.

En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i barnets patientjournal m.v. kan dog begrænses, hvis:

  • forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige
  • det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten begrænses i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

En patient kan give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juni 2010 af lov om sundhedsloven (kapitel 8, aktindsigt)

Vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger

Bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling