×

Klage over brud på dine patientrettigheder

Opdateret 10. marts 2016

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at kommunen, sygehuset, Udbetaling Danmark eller regionen har tilsidesat en eller flere af dine rettigheder som patient.

Du kan klage over nedenstående:

Sådan klager du

Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID. Du får mulighed for at printe og gemme en kopi af hele din klage, når du har udfyldt skemaet.

Hvis du ikke har NemID kan du bestille det på nemid.nu. Er du fritaget fra Digital Post, er du også fritaget fra at bruge det digitale klageskema. Læs mere under "Du kan være fritaget fra det digitale klageskema".

Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte os eller en patientvejleder. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

Hvis du klager på vegne af en anden

Når du klager på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt fra denne person til at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Når du logger på med dit NemID i det digitale klageskema bliver du derfor bedt om at tilføje fuldmagten (et dokument), førend du kan fortsætte med at udfylde klageskemaet.

Har du ikke allerede en fuldmagt, kan du bruge denne blanket. Husk underskrift fra den person, der giver dig fuldmagt.

Du kan være fritaget fra det digitale klageskema

Du kan blive fritaget fra at skulle sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, enten hvis du allerede er fritaget fra digital post i din kommune, eller hvis du ikke kan få NemID.

Du kan også blive fritaget, hvis du ikke kan bruge en computer, fx pga. fysisk eller psykisk sygdom, særlige handicaps, alder eller manglende IT-kompetence. Socialt udsatte borgere, hjemløse og borgere med sproglige vanskeligheder kan også blive undtaget fra kravet om at bruge det digitale klageskema.

Hvis du mener, at du ikke er i stand til at sende din klage ved at bruge det digitale klageskema, kan du sende klagen med almindelig post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at du ikke kan klage digitalt. Det er styrelsen, der afgør, om du kan blive fritaget fra at sende din klage digitalt.

Du kan få hjælp og vejledning ved at kontakte en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Hvad er fristen for at klage?

Styrelsen for Patientsikkerhed skal have din klage senest fire uger efter, at du modtog afgørelsen fra kommunen, regionen/sygehuset, Udbetaling Danmark, Sundhedsstyrelsen eller Søfartsstyrelsen.

Hvis du ikke har fået en afgørelse, beregner vi fristen på fire uger fra den dag, hvor du fik at vide, eller du blev opmærksom på, at du kan klage til os.

Klager du over fejl i forbindelse med aktindsigt i din patientjournal, er fristen dog to år fra den dag, hvor du opdagede fejlen, dog maksimalt inden for de sidste fem år.

Har du spørgsmål?

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder og hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Du er også velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for telefonisk vejledning om, hvordan du kan klage.

Du kan altid sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via hjemmesiden borger.dk eller til dit regionale patientkontor, hvis du er i tvivl om, hvem der skal behandle din klage. Styrelsen for Patientsikkerhed eller patientkontoret vil så sørge for, at din klage bliver sendt til den rette modtager.