×

Det blå EU-sygesikringskort

10. oktober 2017

Det er vigtig, at du husker det blå kort ved ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Se filmen Always travel with your European Health Insurance Card (EHIC) eller læs teksten her på siden for at få oplysninger om, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker i de enkelte lande.

Hvad er det blå kort?

 • Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat.
 • Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et år, uden at du bliver sygesikret i et andet EU/E&ØS-land eller Schweiz.
 • EU-reglerne er: EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.

Hvilken behandling mv. har jeg ret til?

 • Du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Den behandlende læge afgør, om der er behov for behandling under opholdet.
 • Du har ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale.
 • Vær opmærksom på, at der kan være en høj egenbetaling, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort eller hvis du opsøger en privat læge.

Hvad dækker det blå kort ikke?

 • Du kan ikke med det blå kort få dækket behandling hos private læger, hospitaler m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.
 • Du kan ikke med det blå kort få lægeordineret hjemtransport.
 • Du kan ikke få hjemtransport ved død.
 • Du kan ikke bruge det blå kort, hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Men du kan evt. få tilskud efter andre regler. Læs mere om tilskud til behandlings købt i udlandet.

Kan jeg få det blå kort?

Du har ret til det blå kort fra Danmark, hvis:

 • Du er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne, og
 • du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz,
 • du er flygtning eller statsløs efter FN-konventioner, eller
 • du er familiemedlem til en af disse borgere.

Hvor og hvordan kan jeg få det blå kort?

 • Du skal selv bestille det blå kort på www.borger.dk. Kortet er gratis.
 • Bor du ikke i Danmark, eller arbejder du i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring, der afgør, om du har ret til det blå kort fra Danmark.
 • Er du dansk pensionist og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge om det blå kort hos Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring.

Hvad gør jeg, hvis mine forhold ændres?

Du har pligt til at informere Udbetaling Danmark om ændringer i dine forhold, som har betydning for din ret til det blå kort. Det gælder fx, hvis du flytter til eller skal arbejde i udlandet.

Hvad gælder i de nordiske lande, også for tredjelandeborgere?

Der gælder særlige regler ved ophold i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige). Det er en følge af den nordiske konvention om social sikring.

De særlige regler indebærer, at:

 • Alle, der har bopæl og er sygesikrede i Danmark, har - uanset statsborgerskab - ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, de opholder sig i;
 • Behandling m.v. under ophold i et andet nordisk land gives på samme betingelser og vilkår som ved brug af det blå kort, se oplysningerne ovenfor;
 • Det blå kort ikke nødvendigvis skal medbringes ved rejser i de nordiske lande. Hvis du bliver bedt om at dokumentere, at du er sygesikret i Danmark, er det typisk tilstrækkeligt at vise dit gule sundhedskort;
 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der arrangerer hjemtransporten. Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være opmærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få merudgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i op-holdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Specifik info om EU-landene

Belgien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 100 eller 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring. De har normalt et skilt med teksten "Geconventioneerd - conventionné". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Du får et dokument (”attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), der viser, hvilke ydelser du har modtaget, og hvad du har betalt.
 • Du skal betale 25 € (2014-niveau) pr. lægekonsultation.
 • Du skal betale 21,60 € (2014-niveau) pr. tandlægebesøg. Der er tilskud til visse tandbehandlinger.
 • Du kan efterfølgende søge refusion af det offentlige tilskud (op til 75 procent af honoraret).
 • Se hvilke behandlinger, der er tilskudsberettigede her (på fransk)

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Vis det blå kort på hospitalet.
 • Du skal betale 42,58 € (2014-niveau) pr. indlæggelse og 15,31 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag.
 • Der er egenbetaling for ambulancetransport til et hospital. Du skal betale en fast takst + et beløb pr. km. Den belgiske offentlige sygesikring refunderer 33 procent heraf.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse typer receptpligtig medicin.
 • Du skal betale den fulde pris og efterfølgende søge refusion af det offentlige tilskud.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • For iltbehandling kontakt det nærmeste apotek.
 • For kemoterapi kontakt det offentlige sygesikringskontor (på fransk)

Refusion

 • Hvis du søger refusion af den offentlige andel af regningerne i opholdslandet, skal du henvende dig til en offentlig belgisk sygekasse og medbringe alle originale regninger og kvitteringer, ”attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” samt kopi af henvisninger og recepter mv.
 • Du kan søge refusion for op til 75 procent af udgifterne. 25 procent af udgifterne kan ikke refunderes.
 • Hvis du søger refusion i Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer, ”attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp” samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusion kan søges inden 24 måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Belgien hos offentlige sygekasser eller forbindelsesorganet

INAMI / RIZIV

Denne information er baseret på oplysninger, som Belgien har leveret i 2014.

Bulgarien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

OBS! Den offentlige bulgarske sygesikring dækker ikke førstehjælp og transport i bjergområder.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 150.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (National Health Insurance Fund (NHIF)).
 • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speciallæge.
 • Der er en vis egenbetaling for læge- og tandlægebehandling, svarende til 1 % af en bulgarsk mindsteløn.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Der er en vis egenbetaling, svarende til 2 % af en bulgarsk mindsteløn pr. indlæggelsesdag de første 10 dage. Herefter skal du alene betale for visse forbrugsvarer.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg medicin, hvis jeg har en kronisk sygdom og skal være i Bulgarien i mere end én måned?

 • Du skal vælge en læge, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Lægen skal give dig en ”Receptbog til en kronisk syg / Prescription book of the chronically ill person”.
 • Receptbogen skal registreres hos den regionale offentlige sygesikringsmyndighed (se nederst).
 • Receptbogen, to kopier af recepten, en kopi af dit ID-kort, det blå kort og en kopi af et dokument ”MH-NHIF” skal afleveres til et apotek i samme region som den valgte læge.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Bulgarien hos den nationale offentlige sygesikringsmyndighed National Health Insurance Fund, e-mail: www.nhif.bg, tel. + 359 (2) 965 93 87

eller hos de regionale offentlige sygesikringsmyndigheder:

Sofia Health Insurance Fund (SHIF), e-mail: sofia@nhif.bg, tel. + 359 (2) 965 67 76

Cypern

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

OBS! Vær opmærksom på, at det blå kort ikke kan anvendes i den nordlige del af Cypern, der ikke er kontrolleret af regeringen i Republikken Cypern.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 199 eller 112.
 • Hos en læge eller tandlæge i et statsligt sundhedscenter. De har normalt et skilt med teksten ”Ministry of Health”. Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Der er egenbetaling på 3 € (2014-niveau) pr. læge- og tandlægekonsultation, og 6 € (2014-niveau) pr. konsultation hos en speciallæge.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et hospital direkte.
 • Behandling er gratis.
 • Ambulancetransport til og fra et hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Du skal betale 0,5 € (2014-niveau) for hvert præparat, dog max 10 € (2014-niveau) pr. recept.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • For kemoterapi kan Nicosia General Hospital eller Limassol General Hospital kontaktes.
 • Yderligere oplysninger herom kan fås hos Ministry of Health.

Refusion

 • Egenbetaling refunderes ikke. Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Cypern hos:
Ministry of Healthwww.moh.gov.cy
Tel. +357 22 605300
E-mail: sstratis@moh.gov.cy

Denne information er baseret på oplysninger, som Cypern har leveret i 2014.

Estland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og speciallægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og speciallæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Haigekassa).
 • Alle alment praktiserende læger er tilknyttet den offentlige sygesikring (Haige-kassa).
 • Behandling hos alment praktiserende læge er gratis.
 • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speciallæge.
 • Vær opmærksom på, at kun visse speciallæger er tilknyttet den offentlige sygesikring. Spørg herom ved henvendelse til alment praktiserende læge eller kontakt den offentlige sygesikringsmyndighed i Estland.
 • Du skal ikke have henvisning til behandling hos psykiater, gynækolog, dermatovenerolog (hud- og kønssygdomme), øjenlæge, tandlæge, pulmonolog (behandling af tuberkulose), specialist i infektionssygdomme (HIV/aids-behandling), kirurg eller ortopæd (traumebehandling), der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Du skal normalt betale ca. € 5 (2014-niveau) for behandlingen hos speciallægen.
 • Behandling af børn under to år og behandling i forbindelse med graviditet er gratis.

Hvordan får jeg tandlægehjælp?

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På hospitaler med tilknytning til den offentlige sygesikring Estland (Haigekassa)
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning. Vis henvisningen på sygehuset.
 • Du skal betale € 2.50 (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag i max. 10 dage.
 • Behandling af børn under 19 år og behandling i forbindelse med graviditet og fødsler er gratis.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis. Ambulanceflyvninger er gratis i visse tilfælde.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin, der er optaget på den estiske medicinfortegnelse
 • Børn under 4 år får receptpligtig medicin gratis. Børn mellem 4 og 16 år og personer over 63 år samt sociale pensionister får en særlig reduktion i prisen (90%).

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Estland hos:
Eesti Haigekassa
Estonian Health Insurance Fund http://www.haigekassa.ee/eng/ http://www.haigekassa.ee/eng/ehif/contact
E-mail: info@haigekassa.ee
Tel: +372 669 6630

Denne information er baseret på oplysninger, som Estland har leveret i 2014.

Finland

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

* En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Hvordan får jeg lægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.

I et kommunalt sundhedscenter (”Terveyskeskus” eller ”Terveysasema”):

 • Du skal du betale € 14,70 - € 29,30 (2014-niveau) pr. konsultation.
 • Behandling af personer under 18 år er gratis.

Hos privat læge:

 • Du skal betale fuld pris. Du kan søge refusion efterfølgende.
 • Den finske sygesikringsinstitution Kela refunderer alene en del af behandlingsudgifterne. Se mere her om refusion

Hvordan får jeg tandlægehjælp? I et kommunalt sundhedscenter (”Hammashoitola”):

 • Du skal betale € 8,00 og € 14,90 (2014-niveau). Der kan forekomme ekstra udgifter afhængig af, hvilken behandling du modtager. Disse beløb kan variere fra € 6,20 til over € 100 (2014-niveau).
 • Behandling af personer under 18 år er gratis.

Hos privatpraktiserende tandlæge:

 • Du skal betale fuld pris. Du kan søge om refusion efterfølgende.
 • Den finske sygesikringsinstitution Kela refunderer alene en del af behandlingsudgifter-ne. Se mere her om refusion
 • Der er ikke tilskud til tandregulering og protetik (proteser, kroner, implantater m.v.)

Hvordan får jeg hospitalsbehandling? På offentlige hospitaler i Finland:

 • Egenbetaling for ambulant behandling er 29,30 – 96,40 € (2014-niveau).
 • Egenbetaling for indlæggelse er 34,80 € (2014-niveau) pr. dag.
 • Personer under 18 år skal højst betale for syv indlæggelsesdage pr. år.

På private hospitaler:

 • Du skal betale alle udgifter ved behandling på hospitalet. Du kan søge om refusion efterfølgende. Den finske sygesikringsinstitution Kela refunderer alene en del af behandlingsudgifterne. Se mere her om refusion
 • Egenbetaling for ambulancetransport og ambulanceflyvning til hospital er 14,25 € (2014-niveau).
 • Anden transport til nærmeste behandler refunderes af sygesikringen, hvis udgiften overstiger 14,25 € (2014-niveau) hver vej.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek
 • Du skal betale den fulde pris. Du kan efterfølgende søge refusion gennem sygesikrin-gen Kela. Se mere her om refusion
 • Du får en kvittering til brug af ansøgning om sygesikringens refusion. Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Se kontaktadresser til sygehuse her

Dækning af merudgifter til lægeordineret hjemtransport

 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der arrangerer hjemtransporten.
 • Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være opmærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få merudgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Finland, skal du henvende dig til den finske sygesikringsinstitution Kela og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. Læs mere her
 • Hvis du får en regning på det fulde beløb i Finland og ikke kan betale det, skal du så hurtigt som muligt kontakte det pågældende behandlingssted eller Kela (FPA), Kymenlaakson kvtilitysyksikkö, (Redovisningsenhet i Kymmenedalen),
  Valtakatu 40,
  FI-45700 Kuusankoski,
  Finland,
  Tel. +358 20 635 1808,
  Fax +358 20 635 1982
  E-mail: kymenlaakso.kv@kela.fi
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusion skal søges inden seks måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Finland hos den offentlige sygesikringsinstitution Kela

Denne information er baseret på oplysninger, som Finland har leveret i 2014.

Frankrig

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (”conventionné”). Du kan se her, om lægen er tilknyttet den offentlige sygesikring (kun på fransk).
 • Læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring, kan være tilsluttet på to forskellige måder:
 • læger i gruppe 1 (secteur 1) opkræver kun de overenskomstmæssige takster,
 • læger i gruppe 2 (secteur 2) opkræver et ekstra udover de overenskomstmæssige takster.
 • Du skal betale lægens honorar og søge refusion derefter.
 • Lægen/tandlægen udfærdiger et behandlingsbevis (”feuille de soins”) og eventuelt en recept eller henvisning til hospital, laboratorium etc. Gem behandlingsbeviset til brug for refusion af sygesikringens andel.
 • Sygekassen refunderer 70 procent af de overenskomstmæssige takster.
 • Den overenskomstmæssige takst for en konsultation hos en læge/tandlæge er 23 € (2014-niveau).
 • Den overenskomstmæssige takst for en konsultation hos en speciallæge er 25 € og specialist i mundhule- og tandbehandling 28 € (2014-niveau).

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Du skal betale min. 18 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag.
 • Sygekassen refunderer mellem 80 og 100 procent af behandlingsudgifterne. Du skal betale den del af behandlingsudgifterne, som ikke betales af sygekassen.
 • Hvis du bliver indlagt på et privathospital, skal du være opmærksom på, om hospitalet er tilsluttet sygekassen (”conventionné”). Er det ikke det, vil du skulle betale (en større del af) betalingsudgifterne selv.
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger i nødstilfælde er gratis. For anden transport til hospital refunderer sygekassen 65 procent af fastlagte takster, afhængig af transport-måden. Du skal betale et grundgebyr på mellem 51,30 € og 64,30 € (2014-niveau) + et fast gebyr pr. kilometer.
 • Der er ikke tilskud til transport og redning som følge af skiulykker!

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten, behandlingsbeviset (”feuille de soins”) og det blå kort på et apotek.
 • Apoteket noterer lægemidlets pris på behandlingsbeviset. Gem behandlingsbeviset og recepten til brug for refusion af den offentlige andel.
 • Du skal betale den fulde pris for medicinen og søge refusion derefter.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin. Apotekerne vil fortælle, hvilken medicin du kan få refusion for.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

Refusion

 • Hvis du vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Frankrig, kan du hen-vende dig til en offentlig fransk sygekasse (Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM)). Du skal medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. Behandlingsbeviset (”feuille de soins”) skal underskrives af patient.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring. Behandlingsbeviset (”feuille de soins”) skal underskrives af patient.
 • Refusion skal søges inden 2 år.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Læs her om reglerne i Frankrig eller få mere at vide hos den lokale sygekasse: Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) i Frankrig eller Caisse générale de sécurité sociale (CGSS – den almindelige sociale sikringskasse) i de oversøiske departementer som er: Guadeloupe, Guyana, Martinique og Reunion (kun på fransk)

  hos forbindelsesorganet:
 • Centre of European and International Liaisons for Social Security (CLEISS)
 • http://www.cleiss.fr/
 • Tel. +33 1 45 26 33 41
 • E-mail: ceam@cleiss.fr
 • Denne information er baseret på oplysninger, som Frankrig har leveret i 2014.

Grækenland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg lægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 166.
 • Behandling hos læge, der er tilknyttet EOPYY (Den nationale organisation for sund-hedsydelser) i EOPYY-sundhedscentre, er gratis eller til en reduceret pris.
 • Du kan endvidere søge ambulant lægebehandling på NHS-hopitaler (NHS - National Health System; på græsk ESY) eller lægebehandling i NHS-sundhedscentre.
 • Endelig kan du søge behandling hos læge i de nyetablerede PEDY-sundhedscentre (Na-tional Primary Health Care Network). Behandlingen er gratis.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige NHS-hospitaler.
 • Indlæggelse sker efter henvisning fra en læge, der er tilknyttet EOPYY.
 • Behandling på et offentligt hospital er gratis.
 • Der er egenbetaling for behandling på privatklinikker, som er tilknyttet det offentlige sundhedssystem.
 • Ambulancetransport til et offentligt hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Medicin skal ordineres af en læge, der er tilknyttet ESY, PEDY eller EOPYY.
 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Du skal betale et gebyr. Gebyrets størrelse beror på medicinens art, og gebyret kan ikke refunderes.
 • Du skal købe medicinen inden fem dage efter receptens udstedelse.
 • Gem recepten, kvitteringer og de klistermærker, der er på medicinpakningerne, hvis du betaler fuld pris og vil søge refusion.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed. Behandlingsstedet skal være tilknyttet ESY eller EOPYY.

Refusion

 • Egenbetaling refunderes ikke. Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

  Du kan få oplysninger om reglerne i Grækenland hos:
 • National Organization for Healthcare Services Provision (EOPYY)
  www.eopyy.gov.gr
 • Tel. +30 210 8110701-09
  E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Denne information er baseret på oplysninger, som Grækenland har leveret i 2014.

Irland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 999 eller 112.
 • Hos læger (general practitioner/GP), der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Pri-mary Care Reimbursement Services scheme (PCRS)).
 • Vis dit blå kort og bed om at blive behandlet under EU-reglerne.
 • Lægebehandling er gratis.
 • Nødvendig tandlægebehandling fås på en klinik under det lokale Health Office eller hos en tandlæge, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (PCRS).

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning,
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Vis dit blå kort og bed om at blive behandlet under EU-reglerne.
 • Behandling er gratis.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Du skal have en recept fra en læge, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (PCRS). Lægen noterer på recepten, at medicinen udleveres under EU-reglerne.
 • Vis recepten på et apotek.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos det lokale Health Office.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Irland på HSEs (Health Service Executive) hjemmeside

Det er også her, du kan finde oplysninger om de lokale Health Offices.

Denne information er baseret på oplysninger, som Irland har leveret i 2014.

Italien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 118.
 • Hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Servizio Sanitario Nazionale – SSN). Ved akut behov for lægehjælp mellem kl. 20.00 og 8.00, samt lørdag og søndag kontaktes lægevagten (Guardia medica).
 • Der er egenbetaling på min. 20 € (2014-niveau) pr. lægebesøg. Beløbets størrelse kan variere fra region til region.
 • I visse turistområder findes en særlig turistlægevagt (Guardia medica turistica), som afkræver en højere egenbetaling.
 • Der er ikke tilskud til tandbehandlinger.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler. De har normalt et skilt med teksten "Ospedale". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et hospital direkte.
 • Akut behandling er gratis.
 • Du skal betale et beløb pr. indlæggelse.
 • Du skal betale ca. 100 € (2014-niveau) for ambulancetransport til et hospital. Beløbet kan variere fra region til region.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed. Kontakt den lokale sygesikring Azienda Unitá Sanitaria Locale - ASL for oplysning om behandlingssteder i det pågældende område.

Refusion

 • Egenbetaling refunderes ikke. Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Italien hos:

 • offentlige sygekasser: Azienda Unitá Sanitaria Locale – ASL
 • eller forbindelsesorganet: Ministero della Salute (Ministry of Health)

E-mail:

urpminsalute@sanita.it

http://www.salute.gov.it/

Denne information er baseret på oplysninger, som Italien har leveret i 2014.

Kroatien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (HZZO).
 • De har normalt et skilt med teksten "Ugovorni subjekt HZZO-a". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Egenbetalingen er HRK 10 (2014-niveau).

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På hospitaler med tilknytning til den offentlige sygesikring (HZZO).
 • De har normalt et skilt med teksten "Ugovorni subjekt HZZO-a". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning. Vis det blå kort og henvisningen på sygehuset.
 • Behandlingen er gratis, men du skal betale et beløb pr. indlæggelsesdag på HRK 100, dog max. HRK 2000 (2014-niveau).
 • Ambulancetransport til hospital er gratis. Ambulanceflyvninger er gratis i visse tilfælde.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er et receptgebyr på HRK 10 (2014-niveau).

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Se kontaktadresser til dialysebehandlingssteder her
 • Oplysning om øvrige behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution (HZZO), som kan kontaktes på ncp-croatia@hzzo.hr eller tel. +385 1 644 90 90.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid, før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Kroatien hos:
Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO)
Croatian Health Insurance Fund http://www.hzzo.hr/en
Tel. +385 0800 79 79
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
Denne information er baseret på oplysninger, som Kroatien har leveret i 2014.

Letland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 113.
 • Hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring eller et offentligt sundhedscenter. Du skal sikre dig, at den behandling, du modtager, er omfattet af det statslige tilbud.
 • Du skal betale egenbetaling på 1,42 € (2014-niveau) for lægekonsultation, og 4,27 € (2014-niveau) for speciallægekonsultation.
 • For visse persongrupper kan der forekomme egenbetaling på 2,85 € (2014-niveau) for hjemmebesøg.
 • For telefonisk konsultation kan alment praktiserende læge træffes på +371 66016001. For elektronisk konsultation kan alment praktiserende læge træffes på e-mail medkonsultacija@gmail.com, Skype: med-konsultacija, MSN Messenger: medkonsultacija@hotmail.lv
 • Der er ikke tilskud til tandbehandlinger.
 • Der er ingen egenbetaling for personer under 18 år, gravide og visse handicappede eller kronisk syge patienter.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • Akut behandling er gratis.
 • Du skal betale 1,42 – 42,69 € (2014-niveau) for ambulant behandling og diagnostik.
 • Du skal betale 12,81 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag og 7,11 € (2014-niveau) for visse behandlinger.
 • Du skal højst betale 355,72 € (2014-niveau) pr. indlæggelse.
 • Der er ingen egenbetaling for personer under 18 år, gravide og visse handicappede eller kronisk syge patienter.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed. Kontakt forbindelsesorganet for oplysning om behandlingssteder i det pågældende område.

Beløbsgrænser

 • Hvis du samlet inden for et kalenderår har betalt mere end 569,15 € (2014-niveau) i egenbetaling, kan du få overskydende beløb refunderet.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Egenbetaling refunderes ikke.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere
Du kan få oplysninger om reglerne i Letland hos forbindelsesorganet:
Nacionālais veselības dienests (The National Health Service)

www.vmnvd.gov.lv

Denne information er baseret på oplysninger, som Letland har leveret i 2014.

Litauen

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvor kan jeg få læge- og tandlægehjælp?

 • For akut behandling ring 03 eller 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den litauiske sygesikring.
 • Behandlingen er gratis.
 • Hos tandlæger skal du dog betale for materialer.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Behandlingen er gratis.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og dit blå kort på et apotek.
 • Recepten skal være udstedt af en læge, der er tilknyttet den litauiske sygesikring.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution.

Refusion

Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Luxembourg

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos enhver læge og tandlæge, da alle er tilknyttet den offentlige sygesikring i Luxembourg (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Du skal betale lægens honorar og efterfølgende søge refusion. Honoraret kan variere meget.
 • Refusion af tandlægebehandlinger er 60 € (2014-niveau) pr. år + 88 procent af det resterende beløb. Der gælder særlige refusionssatser og -betingelser for tandproteser.
 • Visse tandlægeydelser skal godkendes af sygekassen på forhånd.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Egenbetalingen er 20,93 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag.
 • Behandling af personer under 18 år er gratis.
 • Der kan være et honorar, der skal betales direkte til den behandlende læge.
 • Akut ambulancetransport og ambulanceflyvninger er gratis.
 • Udgifter til anden transport til hospital refunderes med 70 procent. Grundprisen er 1,12 € / km, dog med en mindstepris på 34 € pr. tur (2014-niveau).

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Nogle recepter skal godkendes af Caisse nationale de santé (CNS) først. Spørg lægen, om du skal kontakte CNS.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysninger om behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution Caisse nationale de santé (CNS).
 • For kemoterapi kontakt:

Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) in Luxembourg http://www.chl.lu/

Centre Hospitalier du Nord (CHdN) in Ettelbruck http://www.chdn.lu/

Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette http://www.chem.lu/

Hôpital Kirchberg in Luxembourg http://www.hkb.lu/

ZithaKlinik in Luxembourg http://www.zitha.lu/

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Luxembourg, skal du henvende dig til den offentlige sygesikringsinstitu-tion Caisse nationale de santé (CNS), Prestations en Nature, Remboursements, L-2980 Lu-xembourg, og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusionen skal søges inden 24 måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Luxembourg på: http://www.cns.lu/assures/?m=57-0-0&language=en

Eller hos:

Caisse nationale de santé (Luxembourg National Health Fund) http://www.cns.lu/?&language=en
Tel: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu
Denne information er baseret på oplysninger, som Luxembourg har leveret i 2014.

Malta

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Behandling er gratis på offentlige sygehuse og sundhedscentre, hvis du medbringer det blå kort. Hvis du ikke medbringer det blå kort, skal du betale fuld pris.
 • Vær opmærksom på, at kun et begrænset antal tandlæger er tilknyttet den offentlige sygesikring. I nødstilfælde kan visse tandbehandlinger være gratis på Mater dei Hospital, Msida, tlf. +356 2545 0000.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler, fx Mater Dei Hospital, Msida, tlf. +356 2545 0000 el. Gozo General Hospital, Gozo, tlf. +356 2156 1600.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Nødbehandlingen er gratis, hvis du medbringer det blå kort.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis, hvis du medbringer det blå kort.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Medicin leveret i forbindelse med indlæggelse på et offentligt hospital og til de første tre dage efter udskrivningen er gratis.
 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er i øvrigt ikke tilskud til medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder kan fås hos forbindelsesorganet.
 • For dialyse kan Mater Dei Hospital - Renal Unit kontaktes på +356 2545 6090 (Recep-tion Area); +356 2545 6079 el. +356 2545 6080 (Haemodialysis Area) eller +356 2545 6096 (Peritoneal Dialysis Area).
 • For iltbehandling kan apoteket på Mater Dei Hospital - Pharmaceutical Ser-vices kontaktes på +356 2545 6535 eller e-mail dispensary.mdh@gov.mt
 • For kemoterapi kan Sir Paul Boffa Hospital i Malta kontaktes på +356 21 22 44 91

Refusion

 • Hvis du har betalt for behandlingen og vil søge refusion af den offentlige andel af reg-ningerne i Malta, skal du henvende dig til Sundhedsministeriet i Malta, Ministry of Health, Entitlement Unit, tel: +356 22992345, e-mail: entitlement.mhec@gov.mt og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter mv.
 • Hvis du vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesik-ring.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere
Du kan få oplysninger om reglerne i Malta hos de lokale offentlige sundhedscentre:

  Floriana Health Center, tlf.: +356 21 24 33 14-5 eller +356 21 24 43 40 Gzira Health Center, tlf. +356 21 33 72 45 eller +356 21 34 47 66 Qormi Health Center, tlf. +356 21 48 44 50-3 Paola Health Center, tlf. +356 21 69 13 14-5 Cospicua Health Center, tlf. +356 21 67 54 92 eller +356 21 67 32 92-3 Mosta Health Center, tlf. +35621 43 32 56 eller +356 21 43 20 62 el. +356 21 41 10 65 Rabat Health Center, tlf. +356 21 45 90 82 eller +356 21 45 90 83 Gozo Health Center, tlf. +356 21 56 16 00

eller forbindelsesorganet Ministry of Health http://www.ehealth.gov.mt


Tlf: +356 22992345
E-mail: entitlement.mhec@gov.mt

eller

Directorate Health Care Funding
Ground Floor
Ex-Outpatients´Block
St. Luke´s Hospital
Tlf. +356 2595 2400
E-mail: entitlement.doh@gov.mt

Denne information er baseret på oplysninger, som Malta har leveret i 2015.

Nederlandene (Holland)

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (AGIS Zorgverze-keringen).
 • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speciallæge. Speciallægen skal være tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Lægebehandling er gratis.
 • Tandlægebehandling er gratis kun for personer under 18 år.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker efter lægehenvisning og godkendelse fra AGIS Zorgverzekeringen. Hospitalet vil om nødvendigt kontakte AGIS Zorgverzekeringen med henblik på godkendelse.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Behandlingen er gratis.
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Du skal bruge en henvisning fra en alment praktiserende læge. Denne vil også kunne oplyse om behandlingsstederne.

Refusion

 • Hvis du har betalt for behandlingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Nederlandene (Holland), skal du henvende dig til AGIS Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands Recht, Postbus 1725, 3800 BS Amersfoort og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
 • Hvis du vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Refusion skal søges inden 5 år.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Nederlandene hos:
AGIS Zorgverzekeringen www.agisweb.nl/buitenland
Tel. + 31 33 445 68 70
E-mail: gbr@agisweb.nl

eller

forbindelsesorganet Ministeriet for Sundhed, Velfærd og Sport

www.government.nl/issues/health-issues#ref-minvws

Denne information er baseret på oplysninger, som Nederlandene (Holland) har leveret i 2014.

Polen

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112 eller 999.
 • Hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Narodowego Funduszu Zdrowia-NFZ).
 • Behandling hos en speciallæge kræve en henvisning fra en alment praktiserende læge. Henvisning er ikke påkrævet til behandling hos fødselslæge/jordemoder, tandlæge, dermatolog, speciallæge i kønssygdomme, onkolog, øjenlæge og psykiater samt i tilfælde af ulykke og pludseligt opstået sygdom.
 • Lægebehandlingen er gratis.
 • Hos tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (NFZ).
 • Der er kun tilskud til visse tandbehandlinger, og du skal selv betale for materialer.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning,
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Behandlingen er gratis.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.
 • Du skal betale et receptgebyr på 3,20 PLN for standardmedicin og 8 PLN for lægemidler, som tilberedes på apoteket.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.

Refusion

Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Få her oplysninger om reglerne i Polen eller hos forbindelsesorganet:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia - Departament Współpracy Międzynarodowej
(Central Office of the National Health Fund - The Department of International Affairs) http://www.nfz.gov.pl/ (kun på polsk)

tel. +48 (22) 572 62 68
fax +48 (22) 572 63 19
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Denne information er baseret på oplysninger, som Polen har leveret i 2014.

Portugal

  Husk altid at vise det blå kort. Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen. Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

  På offentlige sundhedsklinikker (Centro de Saúde) hastetilfælde kan du henvende dig til det nærmeste døgnåbne lægevagtscenter (Serviço de Atendimento Permanente, SAP) Du skal betale et standardgebyr (gravide og børn under 12 år m.fl. skal dog ikke beta-le) Hos privatpraktiserende tandlæger er der kun tilskud til visse behandlinger

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

  Indlæggelse sker normalt efter henvisning fra en læge, der er tilknyttet den offentlige sygesikring I nødstilfælde kan du kontakte hospitalets skadestue direkte Vis dit blå kort og henvisningen på sygehuset Hospitalsbehandling er som hovedregel gratis, men der skal betales et standard-gebyr ved skadestuebehandling Hvis du vælger enestue, skal du selv betale alle ekstraudgifter hertil

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

  Du skal have en have en recept fra en læge, der er tilknyttet den offentlige syge-sikring Der er kun tilskud til visse former for receptpligtig medicin Tilskuddets størrelse afhænger af medicinens art

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

  Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed. Kontakt den lokale sygesikring (Administracão Regional de Saúde) for oplysning om behandlingssteder i det pågældende område. For dialysecentre se: http://www.portaldasaude.pt/portal

Refusion

  Egenbetaling refunderes ikke. Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring. Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales

Hvis du vil vide mere Du kan få oplysninger om reglerne i Portugal hos: de regionale myndigheder:

Denne information er baseret på oplysninger, som Portugal har leveret i 2011.

Rumænien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Casa Naţio-nală de Asigurări de Sănătate).
 • Behandling er gratis.
 • Du kan få hjælp hos tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring. Tandlæge-undersøgelser er gratis for personer under 18 år. For personer over 18 år er akut behandling gratis. Du skal fremvise dit blå EU-sygesikringskort.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Behandling i nødstilfælde er gratis.
 • Ved indlæggelse er der egenbetaling på min. 5 RON og max. 10 RON (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag.
 • Egenbetalingen for indlæggelse med et højt serviceniveau er max. 300 RON pr. ind-læggelsesdag.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Medicinen skal ordineres af en læge tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.
 • Du skal ikke betale for medicin under hospitalsindlæggelse.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingsstederne fås hos den lokale offentlige sygesikringsmyndig-hed.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbeta-les.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Rumænien hos: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(National Health Insurance House) http://www.ceass.ro/

Denne information er baseret på oplysninger, som Rumænien har leveret i 2014.

Slovakiet

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

OBS! Den offentlige slovakiske sygesikring dækker ikke førstehjælp og transport i bjergområder.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 155.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Du skal have en henvisning fra en praktiserende læge til behandling hos speciallæge.
 • Du skal vælge en slovakisk sygekasse (se nederst), som lægen og tandlægen sender regningen til.
 • Læge- og speciallægebehandling er gratis.
 • Medicinsk nødvendig tandbehandling med standardmaterialer er gratis.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • Du skal vælge en slovakisk sygekasse (se nederst), som hospitalet sender regningen til.
 • Behandling er gratis.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte. Du skal dog betale € 1.99 (2014-niveau) for skadestueophold. I tilfælde af efterfølgende indlæggelse opkræves gebyret ikke.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis. For anden transport opkræves € 0.07 pr. km (2014-niveau).

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.
 • Du skal betale et receptgebyr på € 0.17 (2014-niveau).

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi m.v.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Se listen over dialysecentre på

http://dev.soyamedia.com/_majo/!oblickanadzlato/?id=25&zoom=0

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Slovakiet hos forbindelsesorganet:

Ministeriet for Sundhed www.health.gov.sk

eller de lokale sygekasser:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • General Health Insurance Company, Inc.
 • www.vszp.sk
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Health Insurance Company Dôvera, Inc.
 • www.dovera.sk
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Union Health Insurance Company, Inc.
 • www.unionzp.sk

Denne information er baseret på oplysninger, som Slovakiet har leveret i 2014.

Slovenien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Du kan få hjælp hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije - ZZZS).
 • Akut læge- og tandlægehjælp er gratis ved fremvisning af det blå kort.
 • Der er en vis egenbetaling for medicinsk nødvendig behandling.
 • Hvis ikke du fremviser det blå kort, skal du betale for hele behandlingen selv og søge refusion efterfølgende.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Akut behandling er gratis ved fremvisning af det blå kort.
 • Der er en vis egenbetaling for medicinsk nødvendig behandling.
 • Hvis ikke du fremviser det blå kort, skal du betale for hele behandlingen selv og søge refusion efterfølgende.
 • Lægeordineret eller akut ambulancetransport til hospital er gratis. I andre tilfælde skal du betale 90 % af udgifterne.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder kan fås hos den slovenske sygesikringsmyndighed ZZZS.
 • For dialysebehandling se her en liste over behandlingssteder

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbeta-les.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Slovenien hos:

 • Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije (ZZZS)

  http://www.zzzs.si/

 • Denne information er baseret på oplysninger, som Slovenien har leveret i 2014.

Spanien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring i Spanien (”hospitales de salud”/”centros de salud”).
 • Se her lister over læger med tilknytning til den offentlige sygesikring.
 • Nogle hospitaler og sundhedscentre (”centro sanitario”) tilbyder både privat behandling og offentlig behandling. Det er op til dig selv at fortælle hvilken behandling du ønsker. Vær opmærksom på, at udgifter til behandling af private læger ikke kan refunderes.
 • Behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen er gratis.
 • Vær opmærksom på at hoteller og turguider kan anbefale private klinikker, som vil opkræve betaling, som ikke kan refunderes.
 • Hvis du bliver bedt om at betale på forhånd, bliver du ikke behandlet under det offentlige sundhedssystem, og dit blå kort vil ikke blive accepteret.
 • Der er kun tilskud til visse akutte tandlægebehandlinger.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Vis det blå kort, da du ellers skal betale for privat behandling. Disse udgifter kan ikke refunderes.
 • Behandlingen er gratis.
 • Akut ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Hvis du har brug for medicin efter en sygehusbehandling, skal du have en recept fra en læge på en offentlig sundhedsklinik.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.
 • Du skal betale 50 procent af udgiften til receptpligtig medicin.
 • Pensionister, der afgiver en erklæring om, at de er pensionister fra et EU/EØS-land eller Schweiz, skal betale 10 procent af udgiften til receptpligtig medicin. Se erklæring (affidavit) på engelsk. Den fås også på spansk og fransk på alle sundhedscentre i Spanien. Blanketten udfyldes af pensionisten. I rubrikken vedrørende ”the institution responsible for the health coverage is” skrives navnet på den kommune, der har udstedt det blå kort / region og regionens adresse, fx Albertslund / Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, DK-3400 Hillerød

Regionernes adresser er:

 • Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, DK-3400 Hillerød,
 • Region Sjælland, Alléen 15, DK-4180 Sorø,
 • Region Syddanmark, Damhaven 12, DK-7100 Vejle,
 • Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, DK-8800 Viborg,
 • Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, DK-9220 Aalborg Ø.
 • Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

  • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
  • Oplysning om behandlingssteder fås hos sundhedscentre i den region, du opholder dig i.

  Refusion

  • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
  • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

  Hvis du vil vide mere

  Du kan få oplysninger om reglerne i Spanien hos de regionale sundhedsmyndigheder eller forbindelsesorganet:

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  (Ministry of Health, Social Services and Equality) www.msssi.gob.es
  Tel.: +34 901 400 100
  E-mail: oiac@msssi.es
  Denne information er baseret på oplysninger, som Spanien har leveret i 2014.

Storbritannien og Nordirland (UK)

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg lægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 999 eller 112.
 • Hos læger (general practitioners (GP)), der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Se her nærmeste læge i Storbritannien
 • Se her nærmeste læge i Nordirland
 • Nogle steder i Storbritannien findes desuden ”Walk-in Centres”, der er bemandet af sygeplejersker, som behandler mindre skader o.l.
 • Behandling er gratis.
 • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speciallæge.

Hvordan får jeg tandlægehjælp?

 • Hos tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • For nærmeste tandlæge i Storbritannien se www.nhs.uk
 • Du skal betale (en del) af behandlingen selv.
 • Se her takster i Storbritannien
 • I Storbritannien skal du betale 80 % af behandlingens samlede omkostninger på op til £ 384 (2014-niveau).
 • Se her nærmeste tandlæge i Nordirland
 • Behandling er gratis for personer under 18 år og gravide.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Behandling er gratis.
 • For nærmeste hospital i Storbritannien se www.nhs.uk
 • Se her nærmeste hospital i Nordirland
 • Ambulancetransport til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Se her nærmeste apotek i Storbritannien
 • Se her nærmeste apotek i Nordirland
 • I Storbritannien skal du normalt betale £ 8.05 (2014-niveau) for hvert præparat. Medicinen er gratis for personer under 16 år, fuldtidsstuderende mellem 16 og 18 år, personer over 60 år og gravide med et særligt kort (MatEx), udstedt af NHS.
 • Er du usikker på medicintilskuddets størrelse, bør du ved betaling bede om en tilbage-betalingsblanket (”NHS refund form”).
 • I Nordirland er receptpligtig medicin gratis.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • I Storbritannien fås oplysning om nærmeste behandlingssteder hos NHS.
 • I Nordirland fås oplysninger om nærmeste behandlingssteder hos HSCNI. For dialyse-behandling se http://units.renal.org/.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere
Du kan få oplysninger om reglerne i Storbritannien hos: National Health Service (NHS)

og i Nordirland hos: Health and Social Care in Northern Ireland (HSCNI)

Denne information er baseret på oplysninger, som Storbritannien og Nordirland har leveret i 2014.

Sverige

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Ring 1177 eller gå ind på www.1177.se for sy-geplejehjælp. Du kan ringe 24 timer i døgnet, alle ugens dage. Sygeplejersker vil besvare dine spørgsmål, rådgive om behov for yderligere behandling samt anbefale eventuel anden sygeple-jehjælp. Rådgivningen foregår på svensk og engelsk.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Du skal betale 100-350 SEK (2014-niveau) pr. lægekonsultation indenfor normal åb-ningstid (8.00-17.00).
 • Udenfor normal åbningstid (17.00-8.00) vil du blive opkrævet 100-450 SEK (2014-niveau) pr. lægekonsultation.
 • Lægebehandling af personer under 20 år er gratis i de fleste landsdele.
 • Hos tandlæge skal du betale den fulde omkostning på op til 3.000 SEK (2014-niveau). Fra 3.000 SEK til 15.000 SEK (2014-niveau) betaler du 50 % af omkostningen. Er udgiften 15.000 SEK (2014-niveau) og derover betaler du 15 % af omkostningen.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Ved indlæggelse er der en egenbetaling på 100 SEK (2014-niveau) pr. dag.
 • For ambulant behandling skal du betale 100-350 SEK (2014-niveau).
 • Behandling af personer under 20 år er gratis i de fleste landsdele.
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger til hospital er gratis i fleste landsdele.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • For iltbehandling kontakt følgende hospitaler
 • Se her for kemoterapi

Dækning af merudgifter til lægeordineret hjemtransport

 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der ar-rangerer hjemtransporten.
 • Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være op-mærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få mer-udgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Beløbsgrænser

 • Du skal samlet betale højst 1.100 SEK for lægebehandling og/eller ambulant hospi-talsbehandling under en 12-måneders periode.
 • Du skal samlet betale højst 2.200 SEK for receptpligtig medicin under en 12-måneders periode.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Sverige på http://www.socialstyrelsen.se/healthcare-visitors-sweden

www.1177.se

eller se folderen ”Vård av personer från andra länder” (kun på svensk)

Denne information er baseret på oplysninger, som Sverige har leveret i 2014.

Tjekkiet

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112 eller 155.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Centrum me-zistatnich uhrad (CMU)).
 • Egenbetalingen er 30 CZK (2014-niveau) pr. konsultation/nødvendig tandbehandling. Egenbetalingen udenfor normal arbejdstid (17.00-7.00, helligdage og weekender) er 90 CZK (2014-niveau).
 • Der er yderligere egenbetaling for evt. supplerende tandbehandling og materialer.
 • Vær opmærksom på, at der kan være en høj egenbetaling, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort eller hvis du opsøger en privat læge.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler. Se her en liste over offentlige hospitaler: http://www.cmu.cz/
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Egenbetalingen udenfor normal arbejdstid (17.00-7.00, helligdage og weekender) er 90 CZK (2014-niveau).
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis ”attest for ret til ydelser” (”Potvrzeni o nároku”), som du får udleveret af den be-handlende læge, og recepten på et apotek.
 • Receptgebyret er 30 CZK (2014-niveau).
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder kan fås hos den tjekkiske sygesikringsinstitution CMU.

Beløbsgrænse

 • Hvis du samlet inden for et kalenderår har betalt mere end 5.000 CZK (2014-niveau) i egenbetaling, kan du få overskydende beløb refunderet. For børn under 18 år og for pensioni-ster over 65 år er beløbsgrænsen 2.500 CZK (2014-niveau) pr. kalenderår.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Tjekkiet hos:
Centrum mezistatnich uhrad (CMU) http://www.cmu.cz/
Tel: +420 236 033 411
Email: info@cmu.cz

Denne information er baseret på oplysninger, som Tjekkiet har leveret i 2014.

Tyskland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvor kan jeg få læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring i Tyskland. De har normalt et skilt med teksten "Kassenartz" eller ”Alle Kassen”. Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Nødvendig behandling er gratis.
 • Vær opmærksom på, at der kan være en høj egenbetaling, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort eller hvis du opsøger en privat læge.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler i Tyskland.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Ambulant behandling er gratis.
 • Du skal betale 10 € (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag i max. 28 dage pr. år. Der er ingen egenbetaling for børn under 18 år.
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger er gratis i nødstilfælde. I andre tilfælde skal du normalt betale 10 procent af transportudgifterne, dog min. 5 € og max. 10 € (2014-niveau). Du skal ikke betale mere end transportens faktiske pris.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek (Apotheken) eller et døgnapotek (Apotheken-Notdienst).
 • Egenbetaling ved hvert medicinkøb er 10 procent af medicinens pris, dog min. 5 € og max. 10 € (2014-niveau). Du skal ikke betale mere end medicinens faktiske pris.
 • Der er ingen egenbetaling for medicin til personer under 18 år samt for graviditetsrelateret medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Kontakt en offentlig tysk sygekasse for oplysning om behandlingssteder i det pågældende område.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Tyskland hos offentlige sygekasser eller forbindelses-organet:

GKV-Spitzenverband
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA)
Pennefeldsweg 12c
53177 Bonn www.dvka.de
Tel: +49 228 9530-0
Fax.:+49 228-9530-600
E-mail: post@dvka.de

Denne information er baseret på oplysninger, som Tyskland har leveret i 2014.

Ungarn

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 104 eller 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring i Ungarn, Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP). De har normalt et skilt med teksten ”A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Lægebehandling er gratis.
 • Visse tandlægebehandlinger er gratis, herunder i nødstilfælde, når der er henvisning, visse tandbevarende behandlinger, tandkirurgi og behandling af tandkødssygdomme. Prisen for andre behandlinger afhænger af behandlingens omfang.
 • Normalt skal du selv betale for materialerne til tandlægebehandlingen.
 • Tandlægebehandling af børn under 18 år, gravide t.o.m. 90 dage efter fødsel samt personer over 60 år er gratis.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Behandlingen er gratis.
 • Du skal betale op til HUF 100.000 (2014-niveau), hvis du ikke har lægehenvisning, hvis du vælger et andet hospital end det lægen henviser til eller du vælger at blive behandlet af en læge, som ikke har vagt. Disse gebyrer kan ikke refunderes.
 • Ambulancetransport til hospital er gratis. Du skal betale 10 procent af udgifterne til anden transport til hospital.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi m.v.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos forbindelsesorganet Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Ungarn:
http://www.oep.hu/oepdok/fajlok/e.pdf

eller hos forbindelsesorganet:
>Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(Hungarian National Health Insurance Fund) http://www.oep.hu (kun på ungarsk)
Tel: +36 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu
E-mail: nemzetk@oep.hu

Denne information er baseret på oplysninger, som Ungarn har leveret i 2014.

Østrig

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 144 (ambulance) eller 112.
 • Hos læger og tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (Gebietskranken-kasse). De har normalt et skilt med teksten "Kassenartz" eller ”Alle Kassen”. Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Behandlingen er gratis.
 • Vær opmærksom på, at der kan være en høj egenbetaling, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort eller hvis du opsøger en privat læge.
 • Kun et begrænset antal tandlæger er tilknyttet den offentlige sygesikring.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På hospitaler, der er tilknyttet ”Landesgesundheitsfonds”, fx Universitets- og regions-hospitaler.
 • Indlæggelse sker efter lægehenvisning (Einweisungsschein). Vis det blå kort og hen-visningen på hospitalet.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Det blå kort dækker kun almindelig sygehusklasse (allgemeine Gebührenklasse).
 • Behandlingen er gratis, men du skal betale et gebyr pr. indlæggelsesdag, dog max. 28 dage pr. år. Gebyret er mellem € 11,60 og € 19,40 (2014-niveau) pr. dag.
 • Ambulancetransport er gratis. Ambulanceflyvninger er gratis i visse tilfælde.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der er receptgebyr på € 5,40 (2014-niveau).
 • Der gives normalt kun tilskud til receptpligtig medicin, der er optaget på den østrigske medicinfortegnelse.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution (Ge-bietskrankenkasse).

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Østrig, skal du henvende dig til en offentlig østrigsk sygekasse og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusionen skal søges inden 42 måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid, før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

eller forbindelsesorganet:
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger http://www.hauptverband.at

Denne information er baseret på oplysninger, som Østrig har leveret i 2014.

Specifik info om EØS og Schweiz

Island

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Hvordan får jeg lægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 112.
 • Indenfor normal åbningstid (8.00-16.00) hos læge på et lokalt sundhedscenter. De har normalt et skilt med teksten "Heilsugæslustöð". Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Udenfor normal åbningstid (16.00-8.00) og i weekender hos den lokale lægevagt (”Læknavaktin”). Fx i Reykjavík: Smáratorg 1, Kópavogur, tel: 1770, og i Akureyri: Hafnar-stræti 99, tel. +354 848 2600.
 • Egenbetalingen er 1.200 - 3.100 IKR (2014-niveau) pr. konsultation.
 • Pensionister betaler en reduceret takst og børn under 18 år behandles gratis.
 • Egenbetaling hos en speciallæge er 5.000 IKR (2014-niveau) pr. konsultation + 40 procent af den fastsatte takst til øvrige udgifter.

Hvordan får jeg tandlægehjælp?

 • Hos tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring i Island. De har normalt et skilt med teksten “Tannlæknir”. Det betyder, at de arbejder inden for det offentlige system.
 • Du skal betale hele tandlægens honorar. Der er kun tilskud til tandlægebehandling til personer under 18 år, pensionister og modtagere af invalideydelser.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Indlæggelse er gratis.
 • Ved ambulant behandling betales 5.000 IKR (2014-niveau) + 40 % af den fastsatte takst til øvrige udgifter.
 • Du skal betale 6.200 IKR (2014-niveau) for ambulance til hospital og ambulanceflyv-ning, dog skal pensionister kun betale 4.650 IKR (2014-niveau).

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek (”Apótek”).
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • For dialysebehandling kontakt: Landspitali University Hospital, Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavík, tel.: +354 543 6311, fax: +345 543 4806.
 • For iltbehandling kontakt: Islands Sygesikring, Iltbehandlingsservice (Sjúkratryggingar Íslands, súrefnisþjónustan), Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík, tel.: +354 543 6049/6040, fax: +354 543 6019.
 • For øvrige behandlinger kontakt: Icelandic Health Insurance´s Assistive Technology Center Sjúkratryggingar Íslands, Hjálpartækjamiðstöð, Vínlandsleið 16, 113 Reykjavík, tel.: +354 515 0100.

Dækning af merudgifter til lægeordineret hjemtransport

 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der ar-rangerer hjemtransporten.
 • Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være op-mærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få merud-gifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Island, skal du henvende dig til den islandske sygesikringsmyndighed og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusionen skal søges inden 6 måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Island hos den offentlige sygesikringsmyndighed Sjúkratryggingar Íslands (Icelandic Health Insurance)

http://www.sjukra.is/english,
tel: +354 515 0002,
e-mail: international@sjukra.is

Denne information er baseret på oplysninger, som Island har leveret i 2014.

Liechtenstein

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter godkendelse fra Amt für Gesundheit (The National Office of Health).
 • I nødstilfælde kan du kontakte et hospital direkte.
 • Der er egenbetaling på 67 CHF (2014-niveau). For personer under 20 år og pensionister er egenbetalingen 33,50 CHF (2014-niveau).
 • Sygesikringen dækker udgifter til ambulancetransport fra Liechtenstein til et behandlingssted, som Liechtenstein har aftale med.
 • For luftambulance dækker sygesikringen udgifter op til 1.000 CHF (2014-niveau). Udgifter over dette beløb skal du selv betale.
 • Vis recepten og det blå kort på et apotek.
 • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.
 • Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?
 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Du kan kontakte Amt für Gesundheitfor nærmere aftale.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.
 • Egenbetaling refunderes ikke.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere Du kan få oplysninger om reglerne i Liechtenstein hos:

Denne information er baseret på oplysninger, som Liechtenstein har leveret i 2014.

Norge

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 113.
 • Indenfor normal åbningstid hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
 • Udenfor normal åbningstid kontaktes den lokale alarmcentral (Legevakt).
 • Du skal betale (en del af) behandlingen selv.
 • Egenbetaling kan variere, afhængig af den behandling du får.
 • Personer under 16 år skal ikke betale egenbetaling.
 • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speci-allæge. Du skal betale (en del af) behandlingen selv.

 • Hos tandlæger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring. Du skal normalt betale for tandbehandling.
 • Personer under 18 år får gratis tandbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Hvordan kan jeg få hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
 • Hospitalsbehandling inkl. medicin, er gratis.
 • Ambulant behandling kræver lægehenvisning. Du skal betale (en del af) behandlingen selv. Egenbetalingen kan variere, afhængig af den behandling du får.
 • Ambulancetransport og ambulanceflyvninger til hospital er gratis.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Du skal normalt betale fuld pris for medicinen. Der er kun tilskud til visse typer medicin på ”blå recept” til kronisk eller langvarigt syge.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling,

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos HELFO.

Dækning af merudgifter til lægeordineret hjemtransport

 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der ar-rangerer hjemtransporten.
 • Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være op-mærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få mer-udgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i opholdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusion skal søges inden 6 måneder.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Norge hos forbindelsesorganet:


HELFO Service Center www.helfo.no


Tel: +47 21 07 46 00
E-mail: servicesenteret@helfo.no

Denne information er baseret på oplysninger, som Norge har leveret i 2014.

Schweiz

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Særligt om egenbetaling
For personer, som modtager behandling m.v. under ophold i Schweiz, er der en egenbetaling. For personer over 18 år er egenbetalingen et engangsbeløb på 92 CHF (2014-niveau) pr. 30 behandlingsdage, og for personer under 18 år er engangsbeløbet 33 CHF (2014-niveau). Beta-lingspligten indtræder pr. første behandlingsdag. Herudover er der en egenbetaling på 15 CHF (2014-niveau) pr. indlæggelsesdag for personer over 25 år.

Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp?

 • For akut lægehjælp ring 144.
 • Hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygeforsikring.
 • Der er egenbetaling for behandling (se oplysningerne ovenfor).
 • Hos tandlæger er der kun tilskud til tandbehandling, der er nødvendig i tilfælde af ulykke og visse alvorlige mund- og tandsygdomme.

Hvordan får jeg hospitalsbehandling?

 • På offentlige hospitaler.
 • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
 • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt sygehus direkte.
 • Der er egenbetaling for behandling og for hospitalsindlæggelse (se oplysningerne ovenfor).
 • Vælger du at blive behandlet på et privat hospital eller en privat afdeling på et offentligt hospital, skal du betale prisforskellen.
 • Egenbetaling for ambulancetransport er 50% af udgiften, dog max. 500 CHF årligt. Egenbetaling for ambulanceflyvninger er 50% af udgiften, dog max. 5000 CHF årligt.

Hvordan får jeg receptpligtig medicin?

 • Vis recepten på et apotek.
 • Der gives normalt kun tilskud til receptpligtig medicin, der er optaget på den schweizi-ske medicinfortegnelse.

Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?

 • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.
 • Oplysning om behandlingssteder fås hos den lokale sygesikringsinstitution Gemeinsame Einrichtung.
 • For iltbehandling se www.lungenliga.ch
 • For kemoterapi se www.krebsliga.ch

Refusion

 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne i Schweiz, skal du henvende dig til Gemeinsame Einrichtung KVG (Common Institution under the Federal Sickness Insurance Act) Gibelinstrasse 25, Postfach CH-4503 So-lothurn. tel: +41 32 625 30 30, e-mail: info@kvg.org, og medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
 • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du sende ansøgning og alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patient-sikkerhed, International Sygesikring.
 • Refusion skal søges inden 5 år.
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

Hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Schweiz hos:
Gemeinsame Einrichtung KVG


(Common Institution under the Federal Sickness Insurance Act) http://www.kvg.org/
Tel: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

Denne information er baseret på oplysninger, som Schweiz har leveret i 2014.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om det blå EU-sygesikringskort hos Europa-Kommissionen eller via app’en ”European Health Insurance Card” (App Store, Google Play og Windows Marketplace).