×

Pensionist i udlandet

3. december 2015

Gælder denne vejledning for dig?

Vejledningen gælder for dig, hvis:

  • Du får førtidspension, folkepension eller tjenestemandspension fra Danmark (eller er medforsikret familiemedlem til en pensionist), og
  • du har bopæl i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og
  • du har fået en blanket E121 fra Danmark, som er registreret af myndighederne i dit bopælsland.

Hvis du ikke har fået en blanket E121, skal du bede Udbetaling Danmark om at udstede en sådan. Du skal aflevere blanketten til sygesikringen i dit nye bopælsland. Det gælder ikke, hvis du flytter til Sverige, Norge, Finland eller Island. Her får du ret til behandling, når du bliver bopælsregistreret.

Vær opmærksom på, at de regler, der er beskrevet her, ikke nødvendigvis gælder for dig, hvis du får pension fra flere lande end Danmark. Udbetaling Danmark eller Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring, kan vejlede dig om de regler, der gælder i det tilfælde.

Behandling i dit bopælsland

Du kan få behandling på hospitaler og hos læger og andre behandlere, som har aftaler med det offentlige sundhedsvæsen, når din blanket E121 er registreret af myndighederne i bopælslandet, eller du er bopælsregistreret i et andet nordisk land.

Du har ret til behandling på samme vilkår som andre, der er offentligt sygesikrede i landet.

Vær opmærksom på, at du i nogle lande skal betale en egenbetaling, når du går til læge.

Behandling under rejse til et andet EU/EØS-land eller Schweiz (det blå EU-sygesikringskort)

Du har ret til den behandling, du får behov for, når du er på rejse i andre EU/EØS-lande eller Schweiz end dit bopælsland.

Du skal vise det blå  EU-sygesikringskort.

Det er lægen, der bestemmer, hvilken behandling der er nødvendig.

Du har ret til behandling på samme vilkår som andre, der er offentligt sygesikrede i landet.

Vær opmærksom på, at du i nogle lande skal betale en egenbetaling.

Her kan du læse mere om, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringskort

Hvordan får du et blåt EU-sygesikringskort?

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskortet. Kortet er gratis.

Hvis du allerede har et kort fra Danmark, skal du først have et nyt, når det udløber.

Tilskud til behandling, som du tager til et andet EU/EØS-land for at få

Når du bor i Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen,  Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien. Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn eller Østrig, gælder følgende:

Hvis du vælger at gå til tandlæge i et andet EU/EØS-land end dit bopælsland, eller du får behandling hos en læge eller på et privathospital m.v., kan du søge om tilskud til behandlingen fra Danmark.

Det er ikke alle behandlinger, der gives tilskud til.

Nogle gange skal du have en forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling.

Hvis du ikke vil risikere at stå tilbage med en regning, du ikke kan få tilskud til, skal vi opfordre dig til at læse mere om reglerne her

Hvordan søger du om tilskud fra Danmark?

Her kan du se, hvilke myndigheder der giver tilskud til de forskellige behandlinger. Du skal søge i den kommune eller region i Danmark, som du senest har boet i.

Du skal altid sende en kopi af det blå EU-sygesikringskort med din ansøgning.

Når du bor på Cypern eller i Finland, Irland, Nederlandene (Holland), Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien eller Sverige, gælder følgende:

Hvis du vælger at gå til tandlæge i et andet EU/EØS-land end dit bopælsland, eller du får behandling hos en læge eller på et privathospital m.v., kan du søge om tilskud til behandlingen fra dit bopælsland.

Hvordan søger du om tilskud i dit bopælsland?

Det nationale kontaktpunkt i dit bopælsland kan give dig information om landets regler.

Her kan du finde kontaktoplysninger til kontaktpunktet

Når du bor i Schweiz gælder følgende:

Du kan ikke få tilskud til planlagt behandling, du selv søger i et andet EU/EØS-land, når du bor i Schweiz.

Behandling i Danmark

Når du bor i Estland, Finland, Island, Lichtenstein, Litauen, Nederlandene (Holland), Norge, Sverige eller Tjekkiet, gælder følgende:

Du har ret til alle behandlinger m.v. i Danmark på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde er krav om, at du har en henvisning til behandling, fx ved behandling hos en speciallæge eller sygehusbehandling.

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort, når du skal have behandling i Danmark.

Når du bor i Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien. Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn eller Østrig, gælder følgende:

Behandling undtagen planlagt sygehusbehandling

Du har ret til alle behandlinger m.v. i Danmark, bortset fra planlagt sygehusbehandling, hvor der gælder særlige regler.

Du har ret til behandling på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde er krav om, at du har en henvisning til behandling, fx ved behandling hos en speciallæge eller sygehusbehandling.

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort, når du skal have behandling i Danmark.

Planlagt sygehusbehandling

Du har ret til gratis planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark i følgende tilfælde:

1. Hvis du får behov for sygehusbehandling, når du er i Danmark.

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort.

Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig.

De danske regler om information, frit og udvidet frit sygehusvalg mv. gælder også for dig.  Ligesom reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse.

2. Hvis du har en forhåndsgodkendelse til at få behandling i Danmark.

Du kan søge via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om en forhåndstilladelse til at rejse til Danmark for at få planlagt sygehusbehandling.

Du har krav på en forhåndstilladelse, hvis du ikke kan få behandlingen rettidigt i dit bopælsland.

Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2/ E112.

3. Hvis du har en erklæring fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om, at den behandling, du ønsker at få i Danmark, ikke er omfattet af en forhåndsgodkendelsesordning efter reglerne i bopælslandet.

Når du bor i Schweiz, gælder følgende:

Du har ret til gratis planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark i følgende tilfælde:

1. Hvis du får behov for sygehusbehandling, når du er på rejse i Danmark.

Du har ret til behandling på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig.

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort.

2. Hvis du har en forhåndsgodkendelse til at få behandling i Danmark.

Du kan søge via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om en forhåndstilladelse til at rejse til Danmark for at få planlagt sygehusbehandling.

Du har krav på en forhåndstilladelse, hvis du ikke kan få behandlingen rettidigt i dit bopælsland.

Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2/E112.

Du kan evt. få behandling mod betaling.

Sygehusbehandling mod betaling i Danmark

Hvis du ikke har ret til gratis sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark, kan du evt. få  behandlingen mod betaling.

Du skal selv kontakte sygehuset eller sygehusafdelingen.

Hvis du har brug for vejledning om dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder

Hvis du bor i Cypern, Irland, Portugal, Spanien eller Storbritannien og betaler for behandling i Danmark, kan du søge om refusion af udgifterne efter lovgivningen i dit bopælsland.

Behandling i dit tidligere beskæftigelsesland (pensionerede grænsearbejdere)

Hvis du er pensioneret grænsearbejder, kan du have ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i dit tidligere beskæftigelsesland, når du går på pension.

Du skal bede Udbetaling Danmark om en blanket S3 hertil.

Regelgrundlag

Denne vejledning giver en samlet beskrivelse af udenlandspensionisters ret til behandling efter følgende regler:

Sundhedsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016)

Bekendtgørelse nr. 1657 af 27. december 2013 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet køb i eller leveret fra andre EU/EØS-lande

Sygehusbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v.)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger