×

Ofte stillede spørgsmål

Opdateret 10. maj 2017

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med det blå EU-sygesikringskort.

Hvordan er jeg dækket på en skiferie?

På nogle skisportssteder kan der være langt til det nærmeste offentlige sygehus, hvor det blå kort dækker. Tjek derfor altid hjemmefra, hvordan forholdene er, der hvor du skal holde ferie.

Du skal også være opmærksom på, at redning ikke altid er dækket med det blå kort (hvis du f.eks. skal hentes med helikopter eller ambulance), hvilket betyder, at du selv skal betale transporten til klinik eller sygehus.

Hvis du helt vil undgå egenbetaling, skal du overveje at tegne en rejsesygeforsikring gennem dit forsikringsselskab. Her skal du være opmærksom på, at det er forskelligt fra selskab til selskab, hvordan forsikringen er skruet sammen, og at du måske skal tegne en særskilt “skiforsikring”.

Hvor bestiller jeg det blå EU-sygesikringskort?

Det er gratis at bestille et blåt EU-sygesikringskort. Du skal bestille det blå kort digitalt på www.borger.dk

Hvis du ikke har mulighed for at bestille dit blå EU-sygesikringskort digitalt, eller opfylder du ikke umiddelbart betingelserne for at få et dansk EU-sygesikringskort, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at få hjælp. 

Bemærk, at der er en anderledes ansøgningsform for EU-sygesikringskort, hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, modtager dansk pension, og er sygeforsikret for dansk regning i bopælslandet.

Bestil det blå EU-sygesikringskort til dig selv og din husstand samtidig

Når du bestiller det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk, kan du bestille kortet til din ægtefælle og børn samtidig. Denne ansøgningsform er kun mulig, hvis du deler adresse med din ægtefælle og børn. 

Bemærk, at dine børn ikke er dækket med dit blå kort. De skal have deres eget. Du skal derfor også bestille et blåt kort til dine børn. Dine børn over 18 år kan med deres NemID selv bestille et blåt kort på www.borger.dk

Du er stadig berettiget til refusion af udgifter, selvom du ikke har fået bestilt det blå kort. Læs mere om egenbetaling og regler for refusion under spørgsmålet "Kan jeg få refunderet sygehjælpsudgifter fra min rejse, når jeg kommer hjem?"

Hjælp til selvbetjening hos Udbetaling Danmark

Bestilling af det blå EU-sygesikringskort skal foretages digitalt. Hvis du ikke er i stand til selv at bestille det blå kort digitalt, kan du kontakt Udbetaling Danmark, der kan hjælpe dig. 

Udbetaling Danmark skal tilbyde, at en ansøgning om det blå kort kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold. Særlige forhold kan være, hvis du grundet handikap, sprogvanskeligheder, manglende digitale kompetencer mv. ikke kan ansøge digitalt om det blå kort selv. 

Hvordan og hvornår er jeg dækket med det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringskortet dækker i EU/EØS-lande og Schweiz. EU-sygesikringskortet giver ret til sygehjælp efter opholdslandets regler for sygehjælp på offentlige sygehuse og klinikker.

Det blå kort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. I nogle lande er der egenbetaling, når man går til læge. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Du kan bruge EU-sygesikringskortet, når du opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til et år. 

Med det blå kort har du ret til den sygehjælp, der bliver medicinsk nødvendig under opholdet. Det gælder både akut sygdom og tilskadekomst, men også anden sygehjælp, som den behandlende læ-ge/sundhedsperson vurderer, er nødvendig under opholdet, afhængigt af bl.a. hvor længe du skal opholde dig i landet og hvilken behandling, der er tale om.

Det betyder også, at der ikke er noget krav om en medicinsk forhåndsvurdering, heller ikke for fx kronikere og alvorligt syge eller for gravide.

Hvordan er jeg dækket i EU/EØS-landene og Schweiz? 

Der gives kun offentlig dækning for udgifter til behandling på offentlige sygehuse og klinikker samt private klinikker, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det pågældende land. Der er ikke offentlig dækning efter det blå EU-sygesikringskort for behandling på andre private hospitaler eller klinikker. Dog kan der være mulighed for refusion af udgifter til behandling i andre EU/EØS-lande efter nogle andre regler om patientmobilitet. Patientvejlederne i din bopælsregion kan vejlede dig nærmere herom. Disse regler gælder dog ikke for Schweiz.

Det blå kort giver dig ret til sygehjælp på de samme vilkår, som offentligt sygesikrede borgere i det land du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sygesikrede i det pågældende land. Vil du sikre dig dækning for en evt. egenbetaling, kan du overveje at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Der gælder dog andre regler, hvis du skal arbejde under ophold i udlandet, eller hvis du flytter til udlandet. Tilsvarende hvis du for din danske arbejdsgiver skal rejse i forbindelse med arbejde. Her skal du have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring.

Med det blå kort kan du få offentlig dækning for udgifter til sygehjælp, der bliver medicinsk nødvendig under midlertidigt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Den offentlige dækning omfatter sygehjælp, som den behandlende læge/sundhedsperson vurderer, er nødvendig under opholdet, afhængigt af bl.a. hvor længe du skal opholde dig i landet og hvilken behandling, der er tale om.

Det betyder, at der ikke er noget krav om en medicinsk forhåndsvurdering, heller ikke for fx kronikere og alvorligt syge eller for gravide.

Hvis du ønsker yderligere dækning, end hvad du kan få med det blå EU-sygesikringskort, kan du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab. Dækning af en kronisk eller eksisterende sygdom under en privat forsikring afhænger af de nærmere vilkår af forsikringsaftalen. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil være sikker på, hvordan din rejseforsikring dækker, herunder om dit forsikringsselskab kræver forhåndsgodkendelse inden afrejse.

Hvordan er jeg dækket som tredjelandsstatsborger?

Er du ikke statsborger i Danmark, i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, er du ikke altid berettiget til det blå kort, selvom du har bopæl i Danmark og er berettiget til sundhedsydelser i Danmark. 

Er du tredjelands statsborger og ønsker at bestille det blå kort, kan du ikke bestille kortet digitalt. I stedet skal du henvende dig til Udbetaling Danmark for en vurdering af, om du er berettiget til et blåt kort, og Udbetaling Danmark udsteder kortet manuelt. Som tredjelands statsborger skal du derfor være særligt opmærksom på, om du har behov for at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab, når du rejser til øvrige EU/EØS-lande og Schweiz.

Bemærk, at statsløse, flygtninge og familiemedlemmer til en dansk sikret kan være berettigede til et blåt kort, hvis de har bopæl i Danmark og har et gult sundhedskort.

Som tredjelands statsborger med bopæl i Danmark kan du dog få offentlig dækning til medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i et af de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) i samme omfang, som havde du det blå kort.

Hvornår dækker det blå EU-sygesikringskort ikke?

Får du et behov for sygehjælp under ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, er det en god idé at forhøre dig om vilkår for behandlingen, fx om der er egenbetaling for patienter i opholdslandet. 

Der gives kun offentlig dækning for udgifter til behandling på offentlige sygehuse og klinikker samt private klinikker, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det pågældende land. 

Ved behandling på private hospitaler eller klinikker kan der eventuelt være mulighed for refusion for udgifter til behandling efter nogle andre regler om patientmobilitet. Patientvejlederne i din bopælsregion kan vejlede dig nærmere om det. Disse regler gælder dog ikke for Schweiz.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til de samme ydelser og på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder sygesikrede i det pågældende land.

Vil du sikre dig dækning for en evt. egenbetaling, kan du oveveje at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Bemærk, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker i disse landområder inden for EU/EØS:

 • Andorra 
 • Monaco 
 • San Marino 
 • Øen Man 
 • Kanaløerne  

Det blå kort dækker heller ikke:

 • Udgifter til hjemtransport. Der gælder dog særlige regler om dækning af merudgifter ved hjemtransport i forbindelse med sygdom/tilskadekomst under rejser i de nordiske lande. 
 • Udgifter til planlagt behandling, hvis formålet med rejsen til det pågældende land er at modtage behandling. Dog kan der være mulighed for refusion for udgifter til behandling efter nogle andre regler    om patientmobilitet. Patientvejlederne i din bopælsregion kan vejlede dig nærmere herom. Disse regler gælder dog ikke for Schweiz. 
 • Udgifter til hjemtransport, hvis en sikret afgår ved døden. 
 • Udgifter til behandling, der efter en sundhedsfaglig vurdering med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen. 
 • Udgifter til sygehjælp ved ophold uden for EU/EØS-lande og Schweiz. Hvis du rejser uden for EU/EØS-lande og Schweiz, bør du tegne en rejseforsikring, der dækker behandling af        sygdom/tilskadekomst. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har et blåt EU-sygesikringskort eller har glemt det?

Hvis du ikke har et blåt EU-sygesikringskort, risikerer du at skulle lægge ud for hele behandlingsudgiften.

Har du ikke et blåt EU-sygesikringskort, kan du bestille det digitalt på www.borger.dk. Hvis du ikke er i stand til selv at bestille kortet digitalt, kan du henvende dig til Udbetaling Danmark - International Sygesikring på telefon 70 12 80 81 for at få hjælp. 

Det tager normalt 2-3 uger, fra du har bestilt kortet, til du modtager det med posten. Hvis du har brug for kortet hurtigere, kan du bestille et midlertidigt bevis for din ret til sygesikring, som du kan bruge, indtil du får tilsendt EU-sygesikringskortet. Du kan bestille et midlertidigt bevis ved at ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 81. 

Er du berettiget til et blåt kort, kan du få offentlig dækning på din rejse, også selvom du ikke har bestilt et kort eller ikke har det på dig. Hvis du får behov for sygehjælp, men er kommet afsted uden et kort, kan du bestille en erstatningsblanket for EU-sygesikringskortet hos Udbetaling Danmark, som kan faxe den til fx et udenlandsk hospital.

Hvis du ikke har et blåt kort, kan lægen opkræve den fulde udgift for behandlingen og ikke kun en eventuel egenbetaling. Læs nærmere om regler for refusion når du er kommet hjem under: Kan jeg få refunderet sygehjælpsudgifter fra min rejse?

Hvis du på din rejse betaler mere end egenbetalingen for behandling dækket af dit blå kort, kan Styrelsen for Patientsikkerhed hjælpe dig med at søge disse udgifter refunderet. Du kan få refunderet et beløb svarende til dækningen efter den offentlige sygesikring i det land, hvor du er blevet behandlet. Er der en egenbetaling, refunderes den ikke. 

Har du ikke kontanter eller kreditkort til betaling, gælder samme vilkår for dig som for landets egne borgere, der får behov for sygehjælp uden at have kontanter eller kreditkort.


Kan jeg få refunderet sygehjælpsudgifter fra min rejse, når jeg kommer hjem?

Hvis du selv har betalt for den behandling, du har fået, kan du i visse tilfælde søge refusion, når du kommer hjem.

Med det blå EU-sygesikringskort får du adgang til sygehjælp efter de samme regler, som gælder for sygesikrede i det land, du rejser til.  

Du kan derfor søge refusion, hvis:

 • du opholder dig i et land, hvor det er praksis, at borgerne lægger ud til behandlingsudgiften med henblik på refusion efterfølgende. 
 • du ikke har haft et blåt kort og derfor mener, du er afkrævet betaling udover en egenbetaling. 
 • du under din rejse får behov for behandling og bliver afvist med det blå kort på et offentligt sygehus og derfor blev afkrævet betaling udover en egenbetaling. 

Du skal sende de originale regnings- og kvitteringsmaterialer og evt. (kopi) af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere og hent ansøgningsskemaer her

Tidsfristen for ansøgning om refusion følger lovgivningen i de enkelte lande, som har fastlagt en frist. Fristerne for ansøgning og hertil sagsbehandling om refusion kan derfor variere, alt efter hvilket land du har besøgt.

Du kan finde yderligere information om, hvordan du søger refusion samt finde oplysninger om sygehjælpsregler for hvert enkelt EU/EØS-land og Schweiz, på Styrelsen for Patientsikkerheds webside

Kan jeg få dækket min hjemtransport?

Udgifter til lægeordineret hjemtransport fra øvrige EU/EØS-lande og Schweiz dækkes ikke med det blå EU-sygesikringskort.

Hvis du bliver syg under et ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du ikke blive transporteret hjem på det blå EU-sygesikringskort. 

Har du bopæl i et nordisk land og modtager sygehusbehandling under midlertidigt ophold i et andet nordisk land, kan opholdslandet dække merudgifter ved hjemrejse til bopælslandet. Merudgifterne dækkes, hvis du som følge af en sygdom eller tilskadekomst må rejse hjem på en anden og dyrere måde end den, der ellers ville være anvendt.

Der er ikke offentlig dækning af udgifter til hjemtransport af en dansk sikret, der er afgået ved døden.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg bliver syg på min ferie?

Hvis du under din rejse i EU/EØS eller Schweiz ønsker at vide, hvorvidt en læge eller klinik er omfattet af rejselandets offentlige sundhedsvæsen, kan du henvende dig til de lokale myndigheder i rejselandet. Ofte kan rejseselskabets guide også være behjælpelig.

Hvis du har tegnet en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab, vil der typisk være tilknyttet en alarmcentral. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere information.

Hvor kan jeg få mere at vide om det blå EU-sygesikringskort?

Styrelsen for Patientsikkerhed

www.stps.dk under ’International Sygesikring’ kan du finde yderligere information om regler til din ret til sygehjælp i EU/EØS-lande og Schweiz.

Europa-Kommissionen

Du kan også besøge Europa-Kommissionens webside. Her finder du vejledninger på alle EU-sprog om brug af det blå kort i samtlige EU/EØS-lande og Schweiz.

Får jeg automatisk tilsendt et nyt kort, inden det gamle udløber?

Nej, det blå EU-sygesikringskort udsendes ikke automatisk. Du skal derfor selv være opmærksom på udløbsdatoen og bestille et nyt kort på www.borger.dk, inden det gamle udløber.