×

Efterløn

3. december 2015

Er du bosat i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og modtager efterløn?

Hvis du modtager dansk efterløn og bosætter dig i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, kan du og dine familiemedlemmer i visse tilfælde bevare tilknytningen til den danske sygesikring og få ret til offentlige sundhedsydelser i dit nye bopælsland til udgift for Danmark efter reglerne i EU-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Ved flytningen fra Danmark kan du anmode Udbetaling Danmark, International Sygesikring, om en blanket E106, som du skal aflevere til sygesikringen i dit nye bopælsland. Blanketten bruges ikke i forhold til nordiske lande. Når du er registreret i sygesikringen i det nye bopælsland, har du ret til offentlige sundhedsydelser der.

Du har også ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark. Udbetaling Danmark kan udstede et særligt sundhedskort, som du skal vise, når du søger læge, tandlæge, hospital m.m. i Danmark. Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis de bliver påført på blanket E106.  

Husk det blå EU-sygesikringskort 

Hvis du ikke allerede har et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, kan du samtidig anmode Udbetaling Danmark om at udstede et blåt EU-sygesikringskort. Kortet anvendes, når du er på rejser uden for dit bopælsland og Danmark i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Kortet dokumenterer, at du har ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under rejsen, idet der tages hensyn til rejsens forventede varighed og ydelsens art.

Hensigten er, at det ikke skal være nødvendigt for dig at rejse til dit bopælsland før planlagt for at få en nødvendig behandling. Men du kan ikke rejse til et andet EU/EØS-land end Danmark med det formål at få en bestemt behandling.

Sundhedsydelser gives i det land, du bor eller opholder dig i, på samme vilkår som til offentligt sygeforsikrede i det pågældende land. Hvis de sikrede i landet selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, medicin mv., gælder disse vilkår også for dig.

Sundhedsydelser kan alene søges hos en læge mv., der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen i det land, du bor eller opholder dig i.

Disse regler kan også gælde for dine familiemedlemmer, der derfor også skal anmode Udbetaling Danmark om et udstede et blåt EU-sygesikringskort.   

Har du brug for mere information om EU-reglerne? 

Udbetaling Danmark kan give dig flere oplysninger om EU-reglerne.

Hvis du og dine familiemedlemmer er bosat i et andet EU/EØS-land på det tidspunkt, hvor du bliver berettiget til efterløn fra Danmark, skal du anmode Udbetaling Danmark om blanketten. Det er også Udbetaling Danmark, der udsteder eller fornyer det særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort efter din anmodning herom.

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis/når du eller dine familiemedlemmer får pension eller hvis du eller dine familiemedlemmer arbejder eller udøver selvstændig virksomhed i det nye bopælsland.

Læs mere om efterlønmodtageres rettigheder i afsnit VII, pkt. 7.7. i vejledningen om EU-forordning nr. 883/2004.