×

Tilskud til behandling købt i udlandet

3. december 2015

Muligheden for frit at kunne købe varer og tjenesteydelser mellem EU-landene er et af de grundlæggende principper i EU-samarbejdet.

Du kan få offentligt tilskud til behandling, du køber i et andet EU/EØS-land.

Vær opmærksom på, at de regler, som beskrives her, ikke berører din ret til tilskud med det blå EU-sygesikringskort

Kan jeg få tilskud til en behandling i et andet EU land?

Hvis du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort (det gule kort), kan du få tilskud.

Hvis du bor og er sygesikret i Danmark, men du er sygesikret her til udgift for en sygekasse i et andet EU/EØS-land, fx fordi du arbejder i udlandet eller udelukkende modtager en udenlandsk pension, skal du søge tilskud fra din udenlandske sygesikring.

Hvor kan jeg købe en behandling?

Hvis du ønsker tilskud til en behandling i et andet land, skal den være købt i et andet EU/EØS-land.

De andre EU/EØS-lande er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvilke behandlinger kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til de behandlinger, du får vederlagsfrit eller får tilskud til i Danmark. Det kan fx være behandling på et hospital, hos en læge, tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog eller i børne- og ungdomstandplejen.

Se liste over alle de behandlinger, du kan få tilskud til

Se nedenfor om refusion af udgifter til hospitalsbehandling.

Se nedenfor om tilskud til medicin.

Behandlinger du ikke kan få tilskud til
Du kan ikke få tilskud til vaccinationer, som er omfattet af offentlige vaccinationsprogrammer. Det kan fx være børnevaccinationer eller influenzavaccination, der gives til visse personer i Danmark.

Hvad er betingelserne for at få tilskud?

Du skal i første omgang selv betale for din behandling i udlandet. Du har derefter mulighed for at få tilskud til dine udgifter. Du kan dog højst få refunderet det beløb, som svarer til, hvad tilskuddet ville have været i Danmark.

Betingelserne for at få tilskud er de samme, som hvis du modtager behandlingen i Danmark. Hvis en behandling ikke er tilskudsberettiget i Danmark, kan du altså heller ikke få tilskud til den i et andet EU/EØS-land.

Det betyder eksempelvis:

 • Du skal have en lægehenvisning eller lægeordination til behandling i et andet EU/EØS-land i samme omfang som i Danmark. Du skal fx derfor være henvist fra en almen læge til en spe-ciallæge (gælder ikke for gruppe 2- sikrede), men en henvisning behøver ikke at være givet hos din egen almen læge i Danmark. Du kan også have fået den af en almen læge i et andet EU/EØS-land. Bemærk at der ikke stilles krav om lægehenvisning til behandling hos en øre-, næse- og halslæge, eller en øjenlæge.
 • Hvis der er særlige regler for, hvem der kan få tilskud til en ydelse i Danmark, så gælder disse regler også, når du søger tilskud til ydelsen i et andet EU/EØS-land. Det kan fx være regler om, hvem der kan få tilskud til psykologhjælp, gratis fysioterapi eller særligt tilskud til tandpleje for kræftpatienter.
 • Du kan kun få tilskud til samme antal behandlinger m.v., som du ville have fået tilskud til i Danmark.

Behandleren skal være godkendt af myndighederne
Der gives kun tilskud til behandling hos en udenlandsk behandler, hvis han/hun er god-kendt af myndighederne.

Hospitalsbehandling

Hvis du er henvist til undersøgelse eller behandling på et hospital, kan du vælge at modtage behandlingen på et hospital i et andet EU/EØS-land og efterfølgende få refunderet (en del af) udgifterne. Din refusion vil svare til den pris, som behandlingen ville koste, hvis den blev givet på et hospital i Danmark. Du kan ikke få mere i refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet.

Søg forhåndsgodkendelse

Vær opmærksom på, at du i visse tilfælde kun får refunderet udgifterne til en hospitals-behandling i et andet EU/EØS-land, hvis du på forhånd har fået en godkendelse til behandlingen. Der kræves dog ikke forhåndsgodkendelse ved modtagelse af akut hospitalsbehandling, fx skadestuebehandling. Der kræves heller ikke forhåndsgodkendelse ved dialysebehandling af kroniske, i øvrigt ukomplicerede dialysepatienter.

Du skal have en forhåndsgodkendelse, fx hvis en behandling kræver indlæggelse med overnatning, eller hvis behandlingen er særligt planlægningskrævende eller kræver anvendelse af højt specialiseret og dyrt udstyr. Se liste over behandlinger, hvortil der kræves forhåndsgodkendelse

Inden du vælger at få hospitalsbehandling i udlandet, er det altid en god ide at spørge din region, om du får dine udgifter (helt eller delvist) tilbagebetalt. Så ved du på forhånd, om du vil få en del af dine udgifter refunderet, eller om du selv skal betale hele behandlingen.

Forhåndsgodkendelse gives af regionerne. Du kan se på dit gule sundhedskort, hvilken region du hører til. Når du søger forhåndsgodkendelse, skal du vedlægge:

 • kopi af lægehenvisning til hospitalsbehandling,
 • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente yderligere oplysninger om dine helbreds-forhold m.v., som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning,
 • en beskrivelse fra det udenlandske hospital af den behandling, som du ønsker at modtaget forhåndsgodkendelse til,
 • dato for din behandling på det udenlandske hospital,
 • pristilbuddet fra det udenlandske hospital.

Hvis du ikke bor i Danmark, skal du også vedlægge:

 • en kopi af dit særlige gule sundhedskort.

Find oplysning om de fem regioner i Danmark her:

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syd-danmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Sådan søger du om tilskud

Du skal søge tilskud i din kommune eller din region. Du kan se på dit gule sundhedskort, hvilken kommune eller region du hører til.

Du skal søge tilskud i din kommune, hvis det er den, der giver tilskud til behandlingen i Danmark.

Du skal søge tilskud i regionen, hvis det er den, der giver tilskud til behandlingen i Danmark.

Se hvilken myndighed der i Danmark giver tilskud til de forskellige behandlinger

Hvilken dokumentation skal jeg bruge, hvis jeg ønsker tilskud

Du skal i første omgang selv betale for din behandling i udlandet. Du har derefter mulighed for at få dine udgifter (helt eller delvist) refunderet. Når du herefter sender din ansøgning om tilskud til kommunen eller regionen, skal du altid sende korrekt dokumentation med. Ellers kan din ansøgning ikke behandles.

Du skal i din ansøgning vedlægge følgende:

 • den originale regning og kvittering,
 • en beskrivelse af den behandling du har købt. På denne måde kan man sammenligne den med de behandlinger, der gives tilskud til i Danmark.
 • Kopi af en evt. lægehenvisning eller lægeordination.

Hvis du ikke bor i Danmark, skal du også vedlægge:

 • en kopi af dit særlige gule sundhedskort og
 • oplysning om hvilken konto du vil have et eventuelt tilskud udbetalt til.

Hvis din ansøgning handler om refusion af udgifter til hospitalsbehandling, og du ikke har en forhåndsgodkendelse, skal din ansøgning til regionen indeholde følgende:

 • kopi af lægehenvisning til hospitalsbehandling,
 • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente yderligere oplysninger om dine helbreds-forhold m.v., som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning,
 • en beskrivelse fra det udenlandske hospital af den behandling, som du har modtaget inklusiv dato for din behandling på hospitalet.

Hvis du ikke bor i Danmark, skal du også vedlægge:

 • en kopi af dit særlige gule sundhedskort og
 • oplysning om hvilken konto du vil have en eventuel refusion udbetalt til.

Hvordan beregnes mit tilskud?

Der er faste regler for, hvordan tilskud til behandling beregnes:

 • Tilskud, der udgør et fast kronebeløb, gives med samme faste kronebeløb, som hvis behandlingen var købt i Danmark.
 • Tilskud, der gives som en procentdel af behandlingens pris, beregnes på grundlag af prisen for den samme behandling i Danmark.
 • Til en behandling, som gives vederlagsfrit (gratis) i Danmark, ydes et tilskud, der svarer til prisen i Danmark.

Udgifter til hospitalsbehandling i udlandet refunderes med det beløb, som behandlingen koster i Danmark.

Du kan ikke få mere i tilskud/refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet.

Kan jeg få tilskud til medicin?

De danske regler om tilskud til lægeordineret medicin gælder også, hvis du køber medicin i et andet EU/EØS-land. Reglerne gælder både, hvis du køber medicinen under et ophold i et andet EU/EØS-land, eller hvis du køber medicinen hjemmefra ”on-line” fra et apotek eller en forhandler i et andet EU/EØS-land.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der administrerer tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land.

Se mere om tilskud til medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Hvor kan jeg få mere at vide om tilskud til behandling?

Hvis du ønsker flere oplysninger om dine muligheder for at få tilskud til behandling i udlandet, kan du kontakte patientkontoret (se højre spalte) i din region.

Oplysning om behandlere og vilkår ved behandling i udlandet
Hvis du ønsker hjælp til at finde informationer om sundhedspersoner eller hospitaler i andre EU-lande, kan du søge hjælp fra de nationale kontaktpunkter, som er oprettet i alle EU-landene.

De nationale kontaktpunkter
De nationale kontaktpunkter kan hjælpe dig med at finde information om de faglige standarder og retningslinjer for den sundhedsfaglige virksomhed i det enkelte land. De kan også hjælpe dig med at finde information om dine rettigheder som patient i det enkelte land.

Her i Danmark er det Patientombuddet, der er det nationale kontaktpunkt.

Se alle EU-landenes nationale kontaktpunkter

Hvor kan jeg klage over den behandling, jeg har fået i et andet EU/EØS-land?

Hvis du ikke er tilfreds med en behandling, du modtager i udlandet, så er det reglerne for klage- og erstatning i behandlingslandet, som gælder for dig.

Du kan altså ikke klage eller søge erstatning efter dansk lovgivning for en behandling, du har købt i et andet EU/EØS-land.

Det nationale kontaktpunkt i det land, hvor du er behandlet, kan hjælpe dig med information om, hvordan du klager eller søger erstatning.