×

Pulje til forskning

12. juli 2018

Opslag vedrørende pulje om forskning i alternativ/komplementær behandling 

Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer hermed relevante interessenter til at søge om støtte til forskningsprojekter, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.

Baggrund

I finansloven for 2018 er der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling med henblik på at styrke forskningen i alternativ behandling. Forskningsmidlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.

Baggrunden for at øge fokus på forskning om alternativ/komplementær behandling skal bl.a. søges i, at der i de sidste 25 år er sket en markant stigning i borgeres brug af alternativ/komplementær behandling. Hvor 10 % i 1987 angav at have benyttet alternativ/komplementær behandling inden for det seneste år, var det i 2013 27 %, der havde benyttet alternativ/komplementær behandling inden for det seneste år.

Blandt kvinder i alderen 25 – 54 år er det omkring 40 %, der har benyttet alternativ/komplementær behandling inden for det sidste år, mens 65 – 70 % af kvinderne i denne aldersgruppe angiver at have benyttet alternativ/komplementær behandling på et eller andet tidspunkt. Blandt mænd i denne aldersgruppe er det 45 – 50 %, der angiver at have benyttet alternativ/komplementær behandling på et eller andet tidspunkt.

Særligt blandt borgere med alvorlige eller kroniske lidelser ses et stort brug af alternativ/komplementær behandling. Således har 80 % af alle gigtpatienter benyttet naturlægemidler eller kosttilskud som komplementær behandling, ligesom hver tredje kræftpatient i Europa benytter alternativ/komplementær behandling som supplement til behandlingerne i sundhedsvæsenet.

Med det stigende fokus på alternativ/komplementær behandling er der også opstået et behov for at kunne tilbyde bedre rådgivning vedrørende forskellige behandlingstilbud, ligesom der er behov for løbende at kvalitetssikre og udvikle den komplementære/alternative behandling.

Det er ambitionen, at dette initiativ skal bidrage hertil.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af interessenter, fx patientforeninger og brancheforeninger for alternative/komplementære behandlere, som indgår partnerskab med forskningsinstitutioner (fx sektorforskningsinstitutioner, universiteter og lignende) samt det etablerede sundhedsvæsen.

Da fokus er på brobygning mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternativ/komplementær behandling, er det et krav, at både repræsentanter for det etablerede sundhedsvæsen og alternative/komplementære behandlere indgår i projektet.

Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner.

Ansøgningens indhold og oplysninger om ansøger

Projekterne skal være påbegyndt inden den 31. december 2018 og skal afsluttes inden den 30. juni 2020.

En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet, der bl.a. skal omfatte følgende 5 vurderingskriterier: 

 1. Formål
  En klar formålsbeskrivelse for projektet og relevansen i forhold til puljens overordnede formål som er, at styrke forskningen i alternativ/komplementær behandling med fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser. Målgruppe for forskningens resultater skal være borgere/patienter og/eller fagpersoner/behandlere. Desuden en beskrivelse af de forskningsspørgsmål, der søges løst.

 2. Metode
  En detaljeret beskrivelse af metode, type af studie, valg af statistisk metode samt en kritisk vurdering af styrker og svagheder i projektet, og den metode der anvendes. En beskrivelse der også beskriver nødvendige tilladelser, vurdering af patientsikkerhedsamt de etiske og moralske problemstillinger i forbindelse med projektet.

 3. Effekt
  Forventede overordnede og specifikke resultater og effekter af forskningen eller undersøgelsen for patienter/borgere og publikations strategi, herunder hvilke medier/tidsskrifter, der tænkes anvendt til formidling/publicering.

 4. Projektgruppen kompetencer og kvaliteten af partnerskab
  Ansøgningen skal foruden projektbeskrivelsen indeholde en beskrivelse af, hvem der er deltagere i partnerskabet og baggrunden herfor. Relationen imellem det etablerede sundhedssystem og de alternative/komplementære behandlere, herunder hvilken rolle de hver især har i projektet, skal tydeligt beskrives. Der skal vedlægges samarbejdsaftaler, hvor de enkelte deltageres rolle og opgave er præciseret, herunder hvilken institution der er juridisk ansvarlig for projektet.  Der skal ligeledes vedhæftes et kort, relevant CV for hver projektdeltager. 

 5. Projektets organisering, plan og effektivitet
  Der ønskes en udspecificeret tidsplan for projektet - opdelt i arbejdspakker, bemanding og ressourcer med tilhørende budget. Vedlagte budgetskema skal benyttes.

Projekterne er forpligtet til at afrapportere ved udbetalingen af midler fra styrelsen, midtvejs i projektet og ved projektafslutning. I denne rapportering ønskes en beskrivelse af forskningsprojektets målopfyldelse, resultater samt status for projektets gennemførelse og begrundelse for eventuelle ændringer. Ved projektets afslutning skal der ligeledes redegøres for projektets aktiviteter og samlede resultater.

Der kan søges om hel eller delvis finansiering af projektet, dog kan der ikke søges støtte til ordninger, aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift eller til køb af it-udstyr, maskiner eller apparatur. 

Såfremt der er ansøgt eller modtaget midler fra anden side til projektet, skal det fremgå af ansøgningen. Det vægtes positivt, hvis ansøger(e) bidrager med egenfinansiering af dele af projektet, men det er ikke en forudsætning for at modtage støtte.

Ansøgningens udformning

Ansøgningen, som skal indeholde ansøgers fulde navn og kontaktoplysninger, skal udformes på dansk og indsendes i pdf-format. Ansøgningen må maksimalt fylde 10 normalsider med tilhørende 5 siders bilag (størrelse 11/skrifttype Times New Roman).

Ansøgningen skal som nævnt ovenfor tydeligt adressere hvert af de 5 vurderingskriterier:

 1. Formål
 2. Metode
 3. Effekt
 4. Projektgruppens kompetencer og kvaliteten af partnerskab
 5. Projektets organisering, plan og effektivitet

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes elektronisk som PDF-fil til Styrelsen for Patientsikkerhed pr. mail til trost@stps.dk med følgende tekst i emnefeltet: Pulje vedr. forskning i alternativ/komplementær behandling. Ansøgningen skal være modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed senest den 27. september 2018 kl 12.00.