×

Procedure for ankesager i Abortankenævnet

22. oktober 2012, Opdateret 22. september 2014

Anmodning om tilladelse til abort

Sagerne indbringes som regel ved, at ansøgeren (om abort) meddeler regionen (samrådets sekretariat), at samrådets afgørelse om afslag ønskes indbragt for Abortankenævnet. Samme dag eller senest dagen efter underretter samrådet Abortankenævnet om anken, og sagen faxes til Abortankenævnets sekretariat.

Abortankenævnet aftaler et mødetidspunkt med de ankenævnsmedlemmer, der skal deltage. Mødet i Abortankenævnet holdes som telefonmøde og finder normalt sted dagen efter anken er modtaget, eller senest den næst følgende dag.

I praksis træffer Abortankenævnet afgørelse inden for 2 – 3 arbejdsdage efter, at ansøgeren har meddelt samrådets sekretariatet, at pågældende ønsker at anke samrådets afgørelse. Det kan dog forekomme, at Abortankenævnets behandling af en sag tager lidt længere tid, idet hvert medlem af Abortankenævnet kan kræve, at der tilvejebringes yderligere oplysninger. 

Sagerne afgøres på grundlag af det skriftlige materiale, der ligger i sagen. Det forekommer, at ansøgeren ønsker at foretræde for Abortankenævnet. Som følge af sagernes hastende karakter og ankenævnsmedlemmernes opgaver i deres faste job og spredte geografiske placering, er det imidlertid forbundet med store praktiske vanskeligheder at imødekomme et sådant ønske. Ansøgeren har derfor i stedet fået mulighed for at forelægge deres synspunkter telefonisk for Abortankenævnets formand.

Straks efter at Abortankenævnet har truffet afgørelse, bliver regionen telefonisk underrettet om afgørelsen, og en eventuel tilladelse bliver foreløbigt sendt pr. telefax. Abortankenævnets fulde afgørelse, som indeholder en redegørelse af sagen og Abortankenævnets begrundelse, bliver sendt i løbet af nogle dage. En eventuel tilladelse til abort kan kun gives, hvis Abortankenævnets medlemmer er enige om, at tilladelse skal gives.

Anmodning om tilladelse til sterilisation eller kastration

Sager om anmodning om tilladelse til sterilisation eller kastraktion bliver behandlet på samme måde som ved anmodninger om tilladelse til abort. Da ankesager om sterilisation eller kastraktion dog ikke er af så hastende karakter, bliver de ikke behandlet lige så hurtigt. Men det tilstræbes, at disse sager bliver behandlet på det førstkommende telefonmøde eller ved et af Abortankenævnets faste møder.

Lovgivning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Lov nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven, afsnit VII (kap. 25 - 28) om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Bekendtgørelse nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Vejledning nr. 25 af 4. april 2006 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Cirkulære nr. 23 af 3. april 2006 om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Lovgivning om sterilisation og kastration

Lov nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 - 33) om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte

Cirkulære nr. 24 af 3. april 2006 om behandling af sager om sterilisation

Vejledning nr. 26 af 4. april 2006 om sterilisation