Evalueringsautorisation

Del sidens indhold med andre

Før du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du skal være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste odontologiske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning.

Din evalueringsautorisation gælder kun til din evalueringsansættelse på den pågældende klinik og periode. Det vil sige, at du ikke kan arbejde som tandlæge på en anden klinik i perioden, f.eks. i en vikarstilling i weekenden eller i din ferie.

Børne- og ungdomstandpleje

Din evalueringsansættelse har til formål at teste dine kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Under evalueringsansættelsen skal det sikres, at du har bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, som knytter sig til forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. Du kan i din evalueringsansættelse godt optjene timer med børne- og ungdomstandpleje i privat regi. Du skal blot vedlægge dokumentation for, at den private praksis behandler børnepatienter. Dokumentationen skal være i form af en samarbejdsaftale mellem den private klinik og kommunen for den angivne periode.

Eventuelle timer indenfor omsorgs- eller specialtandpleje kan ikke medregnes i optjente timer. 

Voksentandpleje

Din evalueringsansættelse skal gennemføres indenfor regulær voksentandpleje.

Evalueringsansættelsen har til formål at teste dine kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Under evalueringsansættelsen skal det sikres, at du har bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, som knytter sig til forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. Din evalueringsansættelse kan derfor ikke ske indenfor omsorgs- eller specialtandpleje. 

Ansøgning om evalueringsautorisation til dit første forløb i evalueringsansættelsen

Når du første gang søger om en evalueringsautorisation, skal du sende en e-mail til aaes@stps.dkmed følgende nedenstående oplysninger og dokumentation:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • Fødselsdato
 • Klinikkens navn, tlf.nr., email- og fysiske postadresse
 • Navn på den tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke, som skal evaluere dig (har sin faste daglige gang på klinikken)
 • Ansættelseskontrakt med information om starts dato på din evalueringsansættelse (vær opmærksom på, at en evalueringsautorisation ikke kan gives med tilbagevirkende kraft). Forventet antal arbejdstimer pr. uge og perioden for evalueringsansættelsen bedes endvidere oplyses enten i kontrakten eller i en separat email fra din arbejdsgiver til styrelsen. 
 • Opdateret CV med oplysning om evt. ophold i udlandet/ferie
 • Eventuel dit journalnummer

Erklæring om "good standing"

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som autoriseret/registreret tandlæge, enten udfylder blanketten på denne side eller udsteder en erklæring om "good standing" og sender den med post til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation.

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som tandlæge og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som med post skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information på siden Erklæring om "non-registration

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til styrelsen fra den respektive sundhedsmyndighed i udlandet. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/kurer omslag eller lignende. Erklæringen ( evt. blanketten) må ikke være mere end 3 måneder gammel, når styrelsen modtager din ansøgning om evalueringsautorisation. Det vil ikke blive accepteret, at du selv eller andre ikke relevante personer indsender erklæringen/blanketten, ej heller i en forseglet kuvert. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en oversætter.

Dokumentation for ophold i Danmark

Hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din tandlægeuddannelse i styrelsen, kan du i stedet sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som har set dig, offentlige institutioner (har f.eks. hentet børn) m.fl. Det er ikke tilstrækkeligt at sende fx bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende. Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du sørge for, at der bliver indsent en erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration".

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af en evalueringsautorisation er på mindst 14 dage, når styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. En evalueringsautorisation kan ikke udstedes med tilbagevirkende kraft.

Forløb af evalueringsansættelser

Du kan højst søge om evalueringsautorisation til to evalueringsforløb(i den samlede evalueringsansættelse), der som udgangspunkt er på henholdsvis 3 og 9 måneder, således at tids- og områdekravene i forhold til bekendtgørelse nr. 427/2011 om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge kan overholdes. I sådanne regelrette og opdelte ansættelsesforløb inden for henholdsvis børne- og ungdomstandpleje og voksentandpleje, skal der indsendes evaluering efter 1. måned og ved slutningen af hver enkelt (begge) ansættelser.

Da det kan være svært at få to opdelte forløb (3+9 måneder), kan andre evalueringsforløb efter ansøgning, godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Når Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt et evalueringsforløb, vil det af styrelsens tilbagemelding fremgå, hvornår arbejdsgiver skal indsende evalueringer.

Følgende eksempel er vejledende, men kravet om minimum 20 timers ansættelse inden for hoveddelen af den samlede evalueringsansættelse skal være opfyldt:

 • Tandlægen dokumenterer ansættelse af som udgangspunkt minimum 20 timer inden for enten børne- og ungdomstandpleje eller voksentandpleje (benævnt "hoveddelen" af evalueringsansættelsen)
 • Tandlægen søger om evalueringsautorisation til brug for ansættelsen. Der gives autorisation svarende til det antal måneder, som ansættelsen løber dog kun indtil den dato, hvor kravet om arbejdstimer er opfyldt. Hvis ansættelsen f.eks. er på 20 timer om ugen, og tandlægen ønsker tidskravet opfyldt som svarende til 1080 timer, vil der således skulle gives evalueringsautorisation i 15 måneder
 • Arbejdsgiver indsender evaluering efter 1. måned samt ved slutningen af ansættelsen
 • Det forventes, at tandlægen inden for de 15 måneder supplerer sin ansættelse, så kravet om minimum 3 måneders/360 timers ansættelse (benævnt "minimumsdelen" af evalueringsansættelsen) i andet regi sideløbende bliver opfyldt. 
 • Tandlægen skal også søge en evalueringsautorisation til brug for denne ansættelse
 • Såfremt tandlægen ikke i tilstrækkeligt omfang supplerer sin (primære) ansættelse, så kravet om minimum 3 måneders ansættelse/360 timer i andet regi sideløbende opfyldes, kan det være nødvendigt at forlænge evalueringsautorisationen/evalueringsautorisationerne. Ved kombinerede ansættelser skal i henhold til bekendtgørelse nr. 427/2011 alle ansættelser være på minimum 360 timer. 

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din evalueringsautorisation, vil den fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus. 

Der kan dog gå op til 48 timer før oplysningerne findes i registeret. Oplysningerne findes tidligst i registeret på datoen for opnåelse af evalueringsautorisation. Det er muligt at udskrive oplysningerne fra hjemmesiden.

Ansøgning om evalueringsautorisation til dit andet forløb i evalueringsansættelsen

Hvis du ikke samtidig med din ansøgning om evalueringsautorisation til dit første forløb i evalueringsansættelsen har søgt om evalueringsautorisation til en eventuelt anden evalueringsansættelse, skal du sende en ny ansøgning om evalueringsautorisation til aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Klinikkens navn, tlf.nr., email- og fysiske postadresse.
 • Navn på den tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke, som skal evaluere dig (har sin faste daglige gang på klinikken)
 • Ansættelseskontrakt med information om starts dato på din evalueringsansættelse (vær opmærksom på, at en evalueringsautorisation ikke kan gives med tilbagevirkende kraft). Forventet antal arbejdstimer pr. uge og perioden for evalueringsansættelsen bedes endvidere oplyses enten i kontrakten eller i en separat email fra din arbejdsgiver til styrelsen. 
 • Eventuel dit journalnummer

Du skal ikke sende et opdateret CV og erklæring om ”good standing” igen.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af en evalueringsautorisation er på mindst 14 dage, når styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. En evalueringsautorisation kan ikke udstedes med tilbagevirkende kraft.