Ansøgning og godkendelse af uddannelse

Del sidens indhold med andre

Som det første trin skal vi godkende din uddannelse. Den skal i det væsentligste svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som tandlæge i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Hvis du har afsluttet din grunduddannelse som tandlæge mere end 6 år forud for, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en fuldt dokumenteret ansøgning fra dig, anses din uddannelse for forældet, med mindre du kan dokumentere, at du har arbejdet som tandlæge i mindst 12 måneder i de seneste 6 år forud for, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning (6-års reglen).

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Siden medio januar 2021 er vi ved at behandle de ansøgninger, vi modtog i januar 2019.

Ansøgning

Vi anbefaler derfor, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

 • Udfyld ansøgningsskemaet
 • Send skemaet elektronisk
 • Udskriv skemaet og underskriv det
 • Send ansøgningsskemaet og den nødvendige dokumentation med post til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i Styrelsen for Patientsikkerheds reception. Adresse og åbningstider finder du på siden Kontakt. Husk at vedlægge ansøgningsskemaet med navn og adresse sammen med din dokumentation.

Nødvendig dokumentation

På hvert dokument skal du påføre det bilagsnummer, der står ud for hvert enkelt dokument i listen nedenfor. For eksempel skal dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab påføres et 1-tal.

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante bekræftede sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest.
 3. Eventuelt oversættelse af navneforandringsattest
 4. Curriculum Vitae, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 5. Eksamensbevis (diplom) for bestået (grund)uddannelse som tandlæge.
 6. Eventuelt oversættelse af eksamensbevis til dansk eller engelsk, hvis beviset ikke er udstedt på engelsk.
 7. Udfyldt blanket eller erklæring fra din uddannelsesinstitution. Erklæringen/blanketten skal sendes direkte fra uddannelsesinstitutionen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/omslag eller lignende. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en godkendt translatør. Det vil ikke blive accepteret, at ansøger selv indsender denne erklæring, ej heller i en forseglet kuvert.
 8. Oversigt over uddannelsens indhold m.v. fra uddannelsesstedet, med oplysninger om:
  • Grunduddannelses normerede varighed
  • Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer i hvert fag
  • Hvilke fag den kliniske uddannelse består af med angivelse af antal timer i hvert fag
  • Antal uger pr. semester
 9. Eventuelt oversættelse af oversigt fra uddannelsesstedet til dansk eller engelsk, hvis oversigten ikke er udstedt på engelsk.
 10. Udfyldt blanket eller erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen/blanketten skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/omslag eller lignende. Erklæringen/blanketten må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det vil ikke blive accepteret, at ansøger selv indsender erklæring om "good standing", ej heller i en forseglet kuvert.
 11. Dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som tandlæge. (Kun hvis du har afsluttet din uddannelse for mere end 6 år siden forud for denne ansøgning - 6-års-reglen). Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive dit arbejdsområde.
 12. Eventuelt supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer.
 13. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder jobcentre, kommuner med flere, varetager din ansøgning.

Erklæring om non-registration

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter m.fl. vedrørende anmodning om dokumentation på ansøgers vegne. Vedrørende fremskaffelse af erklæring fra en uddannelsesinstitution og erklæring om "good standing" henvises til den del af vores hjemmeside, hvor vi officielt anmoder om denne dokumentation (se link i punkt 7 og 10). 

Du skal sende ovenstående dokumentation med post i 2 eksemplarer:

 • Eksemplar 1: Original dokumentation eller bekræftede kopier (sort/hvid).
 • Eksemplar 2: Almindelige kopier af eksemplar 1 (kopierne skal være sort/hvide i A4 format uden clips, plastik omslag, mapper med mere).

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, skal kopierne i det ene eksemplar være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter på engelsk eller dansk, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Oversættelser og dokumenterne i punkt 7 og 10 skal altid sendes i original form. Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Hvis din dokumentation ikke er udstedt på engelsk, kan du vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af dokumentationen (norsk eller svensk kan også accepteres). Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør.

Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation med posten (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores mails sommetider lander der). Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager en individuel vurdering af din grunduddannelse som tandlæge, for at vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning.

Når styrelsen har behandlet din ansøgning vil du enten modtage en mail, hvor du vil blive bedt om at sende yderligere dokumentation, eller et brev med din dokumentation. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, der er, for at du kan opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Vær opmærksom på, at det pågældende brev ikke er en autorisation.

Brevet og din dokumentation vil blive sendt til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet, med almindelig eller anbefalet post. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter. Hvis du bor i udlandet skal du sikre dig, at din fulde adresse fremgår af ansøgningen og at du kan modtage breve med post, da vi ikke sender brevet med kurer, bud eller lignende.