Ansøgning og godkendelse af uddannelse

Del sidens indhold med andre

Som det første trin skal vi godkende din uddannelse. Den skal i det væsentligste svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som læge i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Ansøgning

Du skal som det første udfylde Styrelsen for Patientsikkerheds online ansøgningsskema, hvilket er vigtigt du får gjort, inden vi modtager dine EPIC rapporter.

6-årsreglen
Bemærk, at ansøgninger fra læger, der har gennemført lægeuddannelsen 6 år forud for, at styrelsen modtager en fuldt dokumenteret ansøgning, vil blive afvist, medmindre ansøgningen (trin 5) er ledsaget af et dokument, der angiver erhvervserfaring som læge i mindst 12 måneder ud af de sidste 6 år, der går forud for den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

EPIC rapporter

Styrelsen har indgået et samarbejde med the Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®), USA, om verificering af udenlandsk uddannede lægers uddannelsespapirer. Hvis du er uddannet læge fra et universitet uden for EU og/eller er statsborger i et land uden for EU, skal visse uddannelsespapirer verificeres via ECFMGs Electronic Portfolio of International Credentials (EPIC). Først herefter kan du sende en ansøgning om dansk autorisation til styrelsen. Du skal selv betale de udgifter, der er forbundet med verifikationsprocessen.

For yderligere oplysninger og ofte stillede spørgsmål om brug af EPIC henvises til Special Instructions and FAQs for Applying to the Danish Patient Safety Authority.

For at få dine uddannelsespapirer verificeret gennem the Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®), skal du gennemføre følgende trin:

Trin 1 - Etablere en EPIC-konto.

Se på ECFMGs EPIC hjemmeside for etablering af en EPIC-konto. Når ECFMG har behandlet din anmodning og etableret din EPIC-konto, sender ECFMG dig en mail med dine login-oplysninger, så du kan få adgang til din EPIC-konto.

Trin 2 - bekræft din identitet med EPIC.

Se på ECFMGs EPIC hjemmeside for detaljerede oplysninger. For at kunne bekræfte din identitet, skal du indsende en EPIC Identification Form (EIF). Når denne formular er godkendt af ECFMG, kan du uploade den dokumentation, der kræves verificeret af styrelsen.

Trin 3 - Upload de nødvendige dokumenter til verifikation gennem EPIC.

Log ind på din EPIC-konto og upload:

 • Diplom (eksamensbevis for grunduddannelse som læge)
 • Eksamensudskrift (som viser alle relevante medicinske fag, herunder fag som neurologi, neurokirurgi, dermatologi m.fl.)
 • Autorisation som læge (License to Practice Medicine) udstedt af de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som læge. 

Når dine uddannelsespapirer er uploadet, kan du til enhver tid kontrollere status på din anmodning ved at logge ind på din EPIC-konto. Se på ECFMGs EPIC hjemmeside for mere information om brug af EPIC.

Erklæring om non-registration

Hvis du endnu ikke har modtaget autorisation som læge i et land, og af den grund ikke kan uploade din autorisation til verifikation gennem EPIC, da bedes du læse om erklæring om non-registrationfør du uploader de to andre dokumenter til verifikation gennem EPIC.

Trin 4 - Send rapporter om dine verificerede dokumenter til Styrelsen for Patientsikkerhed

ECFMG giver dig besked via e-mail hver gang et dokument er blevet verificeret. Når de tre dokumenter er verificerede, kan du gå til fanen "Mine Rapporter" i din EPIC-konto og anmode om, at en EPIC rapport for hvert verificeret dokument sendes til styrelsen.For mere information om EPIC rapporter, se  på ECFMGs EPIC hjemmeside.

Når alle tre nævnte verifikationsrapporter er modtaget i styrelsen, får du tilsendt en kvitteringsmail så vidt muligt inden for 7-14 dage til den e-mail adresse, som du har oplyst i det ansøgningsskema, som du har sendt elektronisk til styrelsen. Det er vigtig, at du inden du sender dine EPIC rapporter til styrelsen har udfyldt det online ansøgningsskema, da der ikke er nogen kontaktoplysninger i rapporterne. Din ansøgning bliver først behandlet, når styrelsen har modtaget de tre nævnte EPIC rapporter.   

Trin 5 - Send din ansøgning med post (efter modtagelse af den under trin 4 nævnte kvitteringsskrivelse)

Send din ansøgning med den nødvendige dokumentation med post til styrlesen, når alle tre nævnte verifikationsrapporter er modtaget i styrelsen. Vi vil herefter vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i styrelsens reception i København. Adresse og åbningstider finder du på siden Kontakt. Husk at vedlægge en følgeskrivelse med navn, adresse og underskrift (eller det eventuelle udfyldte ansøgningsskema) sammen med din dokumentation.

Vær opmærksom på, at når styrelsen modtager din ansøgning med den nødvendige dokumentation med post, må "Report Issued" datoen i den EPIC rapport, der omhandler verifikation af din autorisation som læge/erklæring om "good standing"/erklæring om "non-registration", ikke være mere end 3 måneder gammel. Hvis "Report Issued" datoen i den pågældende EPIC rapport er mere end 3 måneder gammel, vil du sandsynligvis blive bedt om at indsende en ny og opdateret verifikation af din autorisation/erklæring igennem EPIC.

Nødvendig dokumentation

På hvert dokument skal du påføre det nummer, der står ud for hvert enkelt dokument i listen nedenfor. For eksempel skal dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab påføres et 2-tal.

Venligst kun indsend nedenstående dokumentation med din ansøgning, da styrelsen allerede har modtaget de dokumenter, som du har uploadet til EPIC.

 1. Følgebrev med navn, adresse og underskrift eller eventuelt udfyldt og underskrevet ansøgningsskema
 2. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 3. Eventuel navneforandringsattest
 4. Eventuel oversættelse af navneforandringsattest
 5. Curriculum Vitae, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 6. Bevis for speciallægeanerkendelse (hvis du er uddannet speciallæge). Hvis varigheden af speciallægeuddannelsen ikke fremgår af dokumentationen, vil speciallægeuddannelsen ikke indgå i den samlede vurdering. 
 7. Eventuelt oversættelse af dokumentation for speciallægeanerkendelse til dansk eller engelsk, hvis beviset ikke er udstedt på engelsk.
 8. Dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som læge. (Kun hvis du har afsluttet din uddannelse for mere end 6 år siden forud for denne ansøgning - 6 års reglen). Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive detaljerede oplysninger om dine professionelle arbejdsområder.
 9. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder jobcentre, kommuner med flere, varetager din ansøgning.

Styrelsen har ingen mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter m.fl. vedrørende anmodning om dokumentation på ansøgers vegne. Der skal ikke indsendes en erklæring om "good standing", sådan som det står i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet er forældet og vil blive ændret på et senere tidspunkt. 

Du skal sende ovenstående dokumentation med post i 2 eksemplarer:

 • Eksemplar 1: Original dokumentation eller bekræftede tro kopier (sort/hvid).
 • Eksemplar 2: Almindelige kopier af eksemplar 1 (kopierne skal være sort/hvide i A4 format uden clips, plastik omslag, mapper med mere).

Venligst ikke indsend farvekopier.

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, skal kopierne i det ene eksemplar være bekræftet af enten en (enhver) ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter på engelsk eller dansk, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Oversættelser skal altid sendes i original form. Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Hvis din dokumentation ikke er udstedt på engelsk, kan du vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af dokumentationen (norsk eller svensk kan også accepteres). Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør.

Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når styrelsen har modtaget din ansøgning og dokumentation med posten (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores mails sommetider lander der).

Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af eventuelt yderligere dokumentation.

Styrelsen bruger enten World Directory of Medical Schools eller foretager en individuel vurdering af din grunduddannelse som læge, for at vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning. Hvis styrelsen foretager en individuel vurdering af din lægeuddannelse, kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation for uddannelsens indhold.

Når styrelsen har behandlet din ansøgning vil du enten modtage en e-mail, hvor du vil blive bedt om at sende yderligere dokumentation, eller et brev med din dokumentation. Hvis din lægeuddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser der er, for at du kan opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge. Vær opmærksom på, at det pågældende brev ikke er en autorisation.

Brevet og din dokumentation vil blive sendt til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet, med almindelig eller anbefalet post. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter. Hvis du bor i udlandet skal du sikre dig, at din fulde adresse fremgår af ansøgningen og at du kan modtage breve med post, da vi ikke sender brevet med kurer, bud eller lignende (TNT/GLS og andre).

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandler ansøgninger, der fysisk er modtaget i april 2019.

Pr. 1. marts 2022 har vi ansat flere medarbejdere til blandt andet at behandle denne type af ansøgninger. Vi forventer derfor snart at nedbringe ventetiden på at få behandlet en ansøgning. Du kan løbende følge med på den aktuelle sagsbehandlingstid på denne side.

Vi forventer, at igangsætte sagsbehandlingen inden udgangen af 2022 for ansøgninger modtaget i 2019.

Vi forventer, at igangsætte sagsbehandlingen inden udgangen af 2. kvartal 2023 for ansøgninger modtaget i 2020. 

Vi forventer, at igangsætte sagsbehandlingen inden udgangen af 2023 for ansøgninger modtaget i 2021. 

Vi forventer, at igangsætte sagsbehandlingen inden udgangen af 2. kvartal 2024 for ansøgninger modtaget i 2022.

Styrelsen har desuden besluttet at prioritere behandlingen af ansøgninger fra sundhedspersoner, som er tættest på at kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Denne prioritering sker i en afvejning mellem hensynet til samfundsnytte og hensynet til den enkelte ansøger.

Fra 1. marts 2022 prioriterer vi behandlingen af din ansøgning, hvis du har:

 • et dansk CPR-nummer, og
 • bor i Danmark jf. CPR-registeret

Prioriteringen gælder alle ansøgninger, der endnu ikke er behandlet, dvs. også ansøgninger, der er modtaget før den 1. marts 2022.

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning. Hvis vi har flere ansøgninger med CPR-nummer og adresse i Danmark, behandler vi dem i rækkefølge efter ansøgningsdato.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til life in denmark.dk