Digital sundhedsfaglig behandling, herunder telemedicin

Del sidens indhold med andre

Digital sundhedsfaglig behandling, herunder telemedicin, er når sundhedspersoner udfører behandling rettet mod den enkelte patient ved hjælp af digital kommunikation fx telefon, apps eller internetsider. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for digital sundhedsfaglig behandling, som for anden sundhedsfaglig behandling.

Styrelsen karakteriserer digitale sundhedsfaglige behandlingssteder, ”som behandlingssteder, der tilbyder individualiseret sundhedsfaglig behandling ved hjælp af digital kommunikation.”

Et behandlingssted er en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner (autoriserede sundhedspersoner eller personer, der handler på deres ansvar) udfører behandling.

Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Digitalt henviser til, at kommunikationen finder sted ved hjælp af en digital teknologi, som fx kan være telefon, apps, internetsider.

Læs mere om reglerne og definitionerne for digital sundhedsfaglig behandling /telemedicin i FAQ-afsnittet nedenfor.

Sundhedsfaglig behandling tilbydes med hel eller delvis digital kontakt

Digital sundhedsfaglig behandling kan tilbydes på forskellige måder, hvor teknologien indgår forskelligt som en del af patientbehandlingen. Overordnet skelnes der mellem følgende tre situationer:

 1. Hele den sundhedsfaglige behandling foregår via digital kontakt. Fx mellem patienten og sundhedspersonen eller internt mellem sundhedspersonerne.
 2. Dele af den sundhedsfaglige behandling foregår via digital kontakt. Fx ved brug af en app eller internetbaseret kommunikation mellem patienten og sundhedspersonen, eller mellem sundhedspersoner. Samtidig er fysisk fremmøde af patienten på behandlingsstedet en del af behandlingsforløbet.
 3. Digital kontakt udelukkende mellem det behandlende sundhedspersonale. Al kontakt i håndteringen og udvekslingen af patientdata mellem behandlingssteder foregår digitalt og finder udelukkende sted mellem sundhedspersoner. Det vil sige, at der ikke er tale om patient-behandler kontakt. Det ene behandlingssted kan være uden fysisk adresse og i kontakt med et andet behandlingssted, der tilbyder hjælp til fx diagnostik.

Tilsyn med digital sundhedsfaglig behandling (telemedicin)

STPS har kompetence til at påse, når sundhedspersoner tilbyder digital sundhedsfaglig behandling. Det kan eksempelvis være, når der anvendes videokonsultation mellem sundhedsperson og patient, eller når en behandlende læge fremsender scanningsbilleder eller måleresultater til en anden sundhedsperson, som på baggrund af det fremsendte kan stille en diagnose til brug for den videre behandling.

Læs mere om tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder

Erfaringsopsamling for digitale behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder observeret, at der kan være fordele ved brug af telemedicin, fx i forhold til effektiv udnyttelse af både patientens og behandlerens tid samt tilgængelighed. Vi har imidlertid også set en del eksempler på, at der ikke har været tilstrækkeligt gode arbejdsgange for fx indhentelse og journalføring af informeret samtykke. Der har i flere tilfælde været manglende beskrivelser af behandlingsstedets organisatoriske rammer, ansvarsforhold og kompetencer. Der har også i nogle tilfælde været tale om mangelfuld opfølgning på medicinsk behandling og utilstrækkelig journalføring, som fx vedr. diagnostik.

Endelig har der været eksempler på uklarhed om, hvorledes der sikres sammenhæng mellem patientens behandling varetaget ved det digitale behandlingssted og den behandling, patienten måtte modtage på anden måde via andre parter som eksempelvis patientens praktiserende læge.

FAQ om digital sundhedsfaglig behandling (inkl. telemedicin)

Telemedicin er digital kontakt mellem patient og sundhedsperson

Digital sundhedsfaglig behandling omfatter den type behandling, der ofte betegnes ”telemedicin”. Telemedicin er defineret som: ”Sundhedsydelse der udføres ved anvendelse af informationsteknologi, hvorved patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen, gøres uafhængig af et fysisk møde”, Sundhedsdata-Styrelsen (iterm.dk).

Definitionen er uddybet på følgende måde: ”Situationen hvor sundhedsprofessionelle konfererer om en konkret patient, er ikke omfattet af definitionen, da den ikke erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle”

Sundhedsdatastyrelsens definition af telemedicin er således en delmængde af STPSs tilsynsforpligtelse og myndighedsområde, idet digital sundhedsfaglig behandling også omfatter situationen, hvor dialogen er mellem sundhedspersoner og ikke direkte med patienten.

Hvilke pligter og ansvar gælder for behandlingssteder, der tilbyder digital sundhedsfaglig behandling?

Som eksempler kan nævnes:

 • Driftsherreansvar: Driftsherren skal organisere behandlingsstedet på en sådan måde, at sundhedspersoner er i stand til at varetage deres opgaver fagligt forsvarligt og overholde de pligter, som følger af lovgivningen.
 • Nye behandlinger: Ved indførelse af nye behandlinger, herunder brug af ny teknologi, skal driftsherren løbende følge tæt op på, om der er brug for at tilpasse behandlingen/teknologien og rammerne omkring brugen fx pga. uventede risici ved de nye arbejdsgange mv.
 • Instrukser: der skal være instrukser, der understøtter, at behandling ved brug af telemedicin er forsvarlig.
 • Omhu og samvittighedsfuldhed: Autoriserede sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det gælder i alle situationer, hvor sundhedspersonen deltager i og har ansvar for patientbehandling. 
 • Journalføring: Autoriserede sundhedspersoner – og personer, der handler på disses ansvar – har pligt til at føre journal, når de som led i deres sundhedsfaglige virksomhed foretager behandling af en patient.  
 • Informeret samtykke: Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.
 • Patientidentifikation: Der skal sikres identifikation af patienter og sikring mod forveksling eller forbytning af dokumenter og diagnostisk materiale, der vedrører en patient.
 • Behandlingsstedsregister: Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal som udgangspunkt registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Hvilke regler gælder ved digital kommunikation mellem to sundhedspersoner OM en patient?

Det er digital sundhedsfaglig behandling, når en sundhedsperson f.eks. via video eller lyd inddrager en anden sundhedsperson, som ikke fysisk er tilstede der, hvor patienten er, jf situation 3.

Det er de almindelige regler for sundhedsfaglig behandling, der finder anvendelse i sådanne tilfælde. Det vil sige, at hver sundhedsperson er ansvarlig for den diagnostik, de vurderinger og den behandling, som vedkommende foretager. Sundhedspersonerne skal i øvrigt leve op til pligterne for almindelig sundhedsfaglig behandling, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, indhentelse af samtykke og pligten til at føre patientjournal.

Hvis en sundhedsperson i Danmark anvender en sundhedsperson udenfor Danmarks grænser til at vurdere patienten (eksempelvis billediagnostik), og sundhedspersonen i Danmark lægger vurderingen til grund for behandling af patienten, er sundhedspersonen i Danmark ansvarlig for korrektheden af den anden sundhedspersons vurdering. Ansvaret er således placeret hos sundhedspersonen i Danmark, herunder også i forhold til korrekt journalføring.

Du kan læse mere om, hvad der gælder for digital sundhedsfaglig behandling mellem to sundhedspersoner i Vejledning om ansvarsforhold mv. ved brug af telemedicin mellem sundhedspersoner 

Hvilke regler gælder ved digital kommunikation mellem en sundhedsperson OG en patient (telemedicin)

Der er tale om telemedicin, når en sundhedsperson, som ikke er tilstede der, hvor patienten befinder sig, behandler en patient f.eks. via video eller lyd. Der gælder ikke særlige ansvarsforhold for sundhedspersonen, jf. situation 1 og 2.

Det vil sige, at sundhedspersonen har pligt til at følge de almindelige pligter for sundhedsfaglig behandling, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, indhentelse af samtykke og pligten til at føre patientjournal.

Det er desuden styrelsens opfattelse, at der ved behandling ved brug af telemedicin og særligt ved nye teknologier/behandlingsmetoder skal udarbejdes de nødvendige lokale instrukser og procedurer, der understøtter, at der gives korrekt behandling, og at patienterne systematisk bliver forsvarligt instrueret i anvendelsen og samtidig informeret om mulighederne og eventuelt begrænsningerne herved. Særligt ved anvendelse af ny teknologi skal driftsherren løbende følge tæt op på, om der af hensyn til patientsikkerheden er brug for at tilpasse teknologien, målgruppen for behandlingen, kompetenceforhold og rammerne omkring brugen heraf samt kontrollere, at der tages højde for eventuelle risici ved de nye arbejdsgange.

Hvilke regler gælder for digital sundhedsfaglig behandling i Danmark?

Der kan anvendes digital sundhedsfaglig behandling på flere måder inden for Danmarks grænser. Der vil eksempelvis være tale om digital sundhedsfaglig behandling i Danmark, hvis: 

 • en behandlende sundhedsperson opholder sig fysisk i Danmark og via telemedicin behandler en patient som fysisk opholder sig i eller uden for Danmark, eller 
 • en behandlende sundhedsperson digitalt inddrager en anden sundhedsperson, som fysisk opholder sig i eller uden for Danmark, i behandlingen af en konkret patient. 

Afgørende for om digital sundhedsfaglig behandling er omfattet af de danske regler er, om den behandlende sundhedsperson opholder sig fysisk i Danmark. 

Hvilke regler gælder for digital sundhedsfaglig behandling i EU?

Hvis der anvendes grænseoverskridende telemedicin mellem en sundhedsperson og en patient inden for EU's grænser, således at sundhedspersonen er placeret i et land, mens patienten befinder sig i et andet land, følger det af EU-retten, at det er væsentligt, at patienten ved, hvilke regler samt hvilke sikkerheds- og kvalitetsstandarder, der er gældende.  

Det er behandlingsmedlemsstatens lovgivning, der er gældende. Behandlingsmedlemsstaten er det land, hvor ydelsen leveres til patienten. Når vi snakker telemedicinske ydelser, anses leveringen for at ske i det land, hvor sundhedstjenesteyderen er etableret. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedspersoner, der virker i Danmark, er underlagt de danske regler om sundhedspersoners pligter ved behandling af patienter. Dette gælder uanset, at behandlingen foregår gennem en telemedicinsk ydelse, som tilbydes af en virksomhed, der er etableret i udlandet.

Hvilke regler uden for EU?

Hvis der anvendes grænseoverskridende telemedicin mellem en sundhedsperson og en patient, hvor sundhedspersonen fysisk befinder sig i et land uden for EU, er det reglerne i sundhedspersonens opholdsland, der er gældende. 

Hvilke risici er der ved grænseoverskridende sundhedsfaglig behandling?

Digital sundhedsfaglig behandling muliggør sundhedsfaglig behandling på tværs af landegrænser. Det er dog ikke risikofrit for patienterne eller behandlerne, og derfor skal det overvejes, hvordan patientsikkerheden sikres, og hvad ansvarsforholdene for behandlingen er. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder, der er registreret i Danmark, og individer, som fysisk opholder sig i Danmark, som tilbyder og udfører konkret og individuel telemedicinsk behandling over for patienter eller andre sundhedspersoner, som befinder sig i eller uden for Danmark. 

Du kan læse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med digital sundhedsfaglig behandling.

Hvornår er der krav om dansk autorisation ved digital sundhedsfaglig behandling?

Ifølge autorisationsloven er der krav om dansk autorisation for behandling, som ydes af sundhedspersoner, som fysisk befinder sig i Danmark. 

På hvilke områder gælder der særregler for digital sundhedsfaglig behandling?

Kosmetisk behandling

Der gælder særregler for kosmetisk behandling. Det er således ikke muligt at anvende telemedicin til at foretage sundhedsfaglig behandling på kosmetisk indikation. Se bekendtgørelse om kosmetisk behandling og vejledning om kosmetisk behandling.  

Afhængighedsskabende lægemidler

Ordination af afhængighedsskabende lægemidler kræver, at lægen har set patienten – enten ved personligt fremmøde eller ved hjemmebesøg. 

I udgangspunktet foretages revurdering af indikationen ved hver receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation.

I enkelte tilfælde hvor en patient er i et stabilt og lægeligt velbegrundet længerevarende behandlingsforløb, og hvor der ligger en detaljeret behandlingsplan, kan det efter en individuel vurdering undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. 

Se vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Psykiatri

Telepsykiatri kan anvendes som supplement til anden psykiatrisk opfølgende behandling, men bør ikke anvendes som led i den indledende diagnostiske afklaring af en patient. Se Sundhedsstyrelsens specialevejledning for Psykiatri.

Kontakt andre myndigheder om digital sundhedsfaglig behandling