Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedrørende alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

Kommissorium

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling skal

  • være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
  • være sammensat af et repræsentativt udsnit af udøvere inden for alternativ behandling, både fra registreringsansvarlige og ikke-registreringsansvarlige organisationer, samt en repræsentant fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
  • øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternative behandlinger og deres virkning og medvirke til formidling af viden om alternativ behandling,
  • være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Styrelsen for Patientsikkerhed,
  • arbejde for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche ved at formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden,
  • bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.,
  • være forum for gensidig orientering om nye love, regelsæt og udvikling inden for området, herunder om EU-initiativer samt om danske lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin,
  • være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere og drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen, 
  • være et idéskabende og rådgivende forum for relevante udviklingsrelaterede emner, og forskning inden for det alternative behandlingsområde.

Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området.

Rådet skal være tværfagligt og beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier og ikke tage sig af konkrete sager og forskning.

Underudvalg

Der er nedsat 3 udvalg under Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende alternativ behandling. Det drejer sig om Forskningsudvalget, Det Rådgivende Udvalg og Det Internationale Udvalg.

Se Kommissorium for udvalg under SRAB.

Rådets medlemmer