×

Tilsyn med områder

Opdateret 30. juni 2015
Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger overtrædelser og mangler på sundhedsområdet, der har patientsikkerhedsmæssige aspekter.

Tilsynsområder

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedslovens § 215, stk. 1, tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige autorisationsloven § 26.

Endvidere skal Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til Sundhedslovens § 213 følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på sundhedsområdet samt orientere vedkommende myndighed og efter omstændighederne offentligheden, når styrelsen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sundhedsvæsenet er de sidste årtier blevet tiltagende komplekst, både hvad angår organisation og den anvendte teknologi. De fejl, der opstår i forbindelse med undersøgelse og behandling, skyldes i stigende grad denne kompleksitet.

Udover at tage stilling til den enkelte sundhedspersons faglige virksomhed påpeger styrelsen ofte patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende de organisatoriske forhold, der ligger til grund for en indberettet hændelse, eksempelvis over for en afdelingsledelse eller en sygehusledelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn på baggrund af blandt andet tilsynssager og patientklagesager fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der kan udgøre en patientrisiko. Dette sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed regionale enheder.

Forhold af mere generel karakter, der medfører en patientrisiko, bliver blandt andet reguleret ved at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder bekendtgørelser og vejledninger til det sundhedsfaglige personale.

Generel lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, Sundhedsloven

Vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser (Til landets sygehuse)

Se også mere om

Tilsyn med den autoriserede sundhedsperson

Autoriserede sundhedspersoners pligter

DPSD - Dansk PatientSikkerhedsDatabase

Patienters retsstilling