×

Tilsyn med sundhedspersoner

Opdateret 1. januar 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedslovens § 215, stk. 1, tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige autorisationsloven § 26.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan være et problem for patientsikkerheden. Vi påbegynder ikke undersøgelser af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke.

Vi bruger mange forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden. F.eks.:

  • Klageafgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af specifikke sundhedspersoner
  • Bekymringshenvendelser fra f.eks. patienter, pårørende, kolleger, hospitaler, misbrugscentre, plejehjem og politi.
  • Overvågning af ordinationer. Alle apoteker er forpligtet til at tjekke om læger, der udskriver afhængighedsskabende medicin, har fuld ordinationsret. Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger også om, der er læger, der udskriver ekstraordinært store mængder medicin. 
  • Ligsyn, foretaget af Styrelsen for Patientsikkerheds overlæger.
  • Omtale i medierne.

Sagsbehandlingen i tilsynssager

Konkret foregår arbejdet med en tilsynssag ved, at vi f.eks.:

  • vurderer patientjournaler
  • besøger sundhedspersonens arbejdsplads
  • taler med personens kolleger
  • indhenter vurderinger fra sagkyndige inden for samme speciale
  • vurderer speciallægeerklæringer, hvis der er mistanke om, at personen er syg. 

Sagsgangen: Fra indberetning til afgørelse

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser (Til landets sygehuse)